Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring voorstel TenneT TSO van de kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio goed. De kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders in de Hansa-regio moeten volgens artikel 74 van de CACM Verordening een voorstel voor kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio ontwikkelen. Op 6 september 2019 ontving de ACM het voorstel van TenneT voor kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio. Het voorstel omschrijft een methodologie voor het verdelen van kosten als gevolg van acties van grensoverschrijdende relevantie.

In afwachting van een besluit van de Europese Commissie voor een mogelijke ontheffing voor Kriegers Flak CGS, onderdeel van de Hansa-regio, hebben de regulerende instanties een aanvraag bij ACER ingediend voor verlenging van de deadline met zes maanden. Op 14 juli 2020 heeft ACER deze aanvraag goedgekeurd. De deadline om het voorstel van TenneT goed te keuren was hiermee 30 september 2020.

De ACM kon het voorstel van TenneT echter niet goedkeuren. Daarom heeft de ACM op 30 september 2020 TenneT verzocht het ingediende voorstel te wijzigen. Op 21 december 2020 heeft de ACM een gewijzigd voorstel van TenneT ontvangen.

Goedkeuring

In het besluit van 15 March 2021 keurt de ACM het voorstel voor de kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring voorstel TenneT TSO van de kostendelingsmethodologie in de Hansa-regio (PDF - 425.77 KB) Gewijzigd voorstel TenneT voor de kostendelingsmethodologie de ccr hansa (PDF - 9.37 MB)