Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring gewijzigde nominatieregels fysieke transmissierechten BritNed (FCA Verordening)

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 28 oktober 2019 het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) over de gewijzigde nominatieregels voor fysieke transmissierechten op de biedzonegrens Nederland - Groot-Brittannië goedgekeurd.

De gewijzigde nominatieregels voor fysieke transmissierechten op de biedzonegrens Nederland - Groot-Brittannië bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Wat is er gewijzigd?

Het betreffen tekstuele wijzigingen van de nominatieregels en enkele kleinere materiële wijzigingen.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring gewijzigde nominatieregels fysieke transmissierechten BritNed (FCA Verordening) (PDF - 1004.42 KB)