Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring BritNed Access Rules 2018

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de BritNed Access Rules 2018 goed.

Dit voorstel houdt verband met de geharmoniseerde veilingregels voor langetermijnrechten betreffende transmissie (Harmonised Allocation Rules (hierna: HAR). De HAR bevorderen de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt op zijn beurt  bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is de Europese Verordening betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

Nederland is met het Verenigd Koninkrijk verbonden door de BritNed-kabel. Deze verbinding is in het beheer van een commerciële partij, BritNed. Voor de toegang tot de kabel hanteert BritNed toegangsvoorwaarden (Access Rules). Het voorstel omvat de Access Rules van BritNed voor 2018.

Het voorstel introduceert een aantal wijzigingen ten opzichte van de Access Rules die in 2017 gelden. De Access Rules zijn aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de FCA Verordening en de HAR.

Goedkeuring

In het besluit van 30 november 2017 keurt de ACM de BritNed Access Rules 2018 goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat dit document voorwaarden bevat die onredelijk, niet objectief of discriminerend zijn in de zin van artikel 26a van de Elektriciteitswet. ACM keurt daarom de BritNed Access Rules 2018 goed op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Besluit BritNed acces rules 2018 (PDF - 394.8 KB)