Kruimelpad

Correspondentie

Goedkeuring berekeningsmethodiek tarieven Energiecoöperatie Woonwijk de Zeuven Heuvels

06-02-2019

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) deelt mee dat de berekeningsmethodiek van Energiecoöperatie Woonwijk de Zeuven Heuvels U.A. (hierna: Woonwijk de Zeuven Heuvels) is goedgekeurd op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: experimenteerregeling).

Wat is de experimenteerregeling?

De experimenteerregeling biedt een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) of coöperatie de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO). Een dergelijke ontheffing ziet op verschillende bepalingen van wet- en regelgeving en maakt het mogelijk om te experimenteren. Artikel 12, eerste lid, van de experimenteerregeling bepaalt dat de berekeningsmethodiek voor de tarieven die nodig zijn, moet worden goedgekeurd door de ACM.

Ontheffing voor Woonwijk de Zeuven Heuvels

Bij besluit van 16 oktober 2018 heeft de RVO een ontheffing verleend aan Woonwijk de Zeuven Heuvels. Op grond van artikel 12, eerste lid, van de experimenteerregeling moet Woonwijk de Zeuven Heuvels goedkeuring van de ACM verkrijgen voor de berekeningsmethodiek van de tarieven.

Beoordeling door de ACM

De berekeningsmethodiek van Woonwijk de Zeuven Heuvels wordt goedgekeurd zoals bedoeld in artikel 12 van de experimenteerregeling. Dit betekent dat Woonwijk de Zeuven Heuvels op basis van deze berekeningsmethodiek tarieven in rekening kan brengen voor de taken die zijn of worden uitgevoerd uit hoofde van de door de RVO verleende ontheffing.

Bekendmaking en wijzigingen

Het goedkeuringsbesluit is bekendgemaakt op grond van artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Verder is van belang dat het goedkeuringsbesluit uitsluitend de bij de ACM ingediende berekeningsmethodiek betreft. Indien Woonwijk de Zeuven Heuvels de berekeningsmethodiek wenst te wijzigen om tot (een) andere (verdeling van) tarieven te komen, moet zij deze eerst ter goedkeuring aan de ACM voorleggen.