Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuring artikel 50(4) EB Verordening BritNed Development

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor artikel 50(4) EB Verordening goed. Het besluit over artikel 50(4) EB Verordening bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

EB Verordening

Op 18 december 2017 is Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (hierna: EB Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de Europese balanceringsmarkten te integreren. Hiervoor wordt een reeks technische, operationele en marktregels vastgesteld voor het beheer van de werking van balanceringsmarkten. Op grond van de EB Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Besluit artikel 50(4) EB Verordening

De asynchroon geconnecteerde TSB’s in de EU die intentioneel energie uitwisselen tussen synchrone zones moeten volgens artikel 50(4) van de EB Verordening een voorstel ontwikkelen voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen tussen synchrone zones die het gevolg zijn van één of beide van de volgende factoren: (a) het frequentiebegrenzingsproces voor het gegenereerde werkzame vermogen op het niveau van een synchrone zone, (b) rampingbeperkingen voor het gegenereerde werkzame vermogen op het niveau van een synchrone zone. Op 23 maart 2020 ontving de ACM het gewijzigde voorstel van BritNed.

Goedkeuring

In het besluit van 15 juni 2020 keurt de ACM het voorstel voor artikel 50(4) EB Verordening goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de EB Verordening. De betrokken regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Lees het bericht in de Staatscourant

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Goedkeuring artikel 50(4) EB Verordening BritNed Development (PDF - 1.92 MB)