Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Consultatie conceptteksten WACC ter wijziging methodebesluiten

22-11-2018

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) stelt voor elke netbeheerder de methode van regulering vast voor de uitvoering van de wettelijke taken (hierna: methodebesluit).

Naar aanleiding van de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 24 juli 2018 (ECLI:NL:BB:2018:347, ECLI:NL:CBB:2018:346 en ECLI:NL:CBB:2018:348) is de ACM voornemens om de methodebesluiten van alle netbeheerders op een aantal onderdelen te wijzigen.

De ACM legt vanaf vandaag de conceptteksten voor de wijzigingen betreffende de besluitonderdelen  WACC van de methodebesluiten voor een periode van vier weken ter inzage.

Voor de duidelijkheid heeft de ACM de besluitteksten uit de methodebesluiten gekopieerd die betrekking hebben op de WACC. Een groot deel van deze teksten wordt echter niet aangepast. Alleen de geel geacteerde teksten zijn gewijzigd. Voor deze teksten vraagt de ACM een reactie van belanghebbenden.

Belanghebbenden kunnen vanaf vandaag binnen vier weken hun zienswijze naar voren te brengen. De laatste dag waarop dit kan is vrijdag 21 december 2018. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten tot Directie Energie van de ACM, postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. U wordt verzocht uw reactie ook per e-mail te sturen aan: regulering-energie@acm.nl.