Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CBb stelt ACM in gelijk in zaken Kingspan en Cohesie over 18 weken-aansluittermijn elektriciteit

Vandaag deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak in twee beroepszaken over de redelijke termijn waarbinnen netbeheerders aansluitingen voor elektriciteit moeten realiseren.

In twee geschilbesluiten constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat Liander in strijd met de Elektriciteitswet heeft gehandeld, doordat zij twee aansluitingen voor productie- installaties van duurzame elektriciteit niet binnen de voorgeschreven termijn heeft gerealiseerd. Het CBb heeft de ACM in het hoger beroep in het gelijk gesteld. De Elektriciteitswet schrijft voor dat aansluitingen met een vermogen lager dan 10 MVA, zoals hier het geval was, binnen een termijn van 18 weken gerealiseerd moeten worden.

Beroep

In het beroep betoogde Liander dat netbeheerders in het geval van productie-installaties van duurzame elektriciteit een beroep kunnen doen op een uitzondering op deze termijn(de zogenaamde hardheidsclausule), indien zij aantonen dat het niet halen daarvan ze niet kan worden verweten. Volgens Liander kon haar niet worden verweten dat zij de aansluitingen te laat heeft geplaatst, omdat zij kampt met een tekort aan personeel en doordat het aantal verzoeken om aansluitingen is toegenomen. Op grond van de Elektriciteitswet kan Liander zich volgens de ACM echter alleen beroepen op de hardheidsclausule als het gaat om aansluitingen met een vermogen hoger dan 10 MVA en dienen aansluitingen met een vermogen lager dan 10 MVA te allen tijde binnen 18 weken gerealiseerd te worden. Het CBb volgde het standpunt van de ACM en verklaarde het beroep van Liander ongegrond.

Wettelijk kader

Het huidig wettelijk kader vereist van netbeheerders dat zij altijd binnen 18 weken in staat moeten zijn aansluitingen met een vermogen lager dan 10 MVA te realiseren, ook als het gaat om aansluitingen ten behoeve van productie-installaties van duurzame elektriciteit. Het aansluiten is één van de kerntaken van de netbeheerder. De partij die om een aansluiting verzoekt kan niet op een andere wijze aan een aansluiting komen en is daarmee volledig afhankelijk van de netbeheerder. Met de aansluitplicht wordt verzekerd dat iedereen recht heeft op een aansluiting en met de 18 weken termijn krijgen afnemers zekerheid over het tijdstip van aansluiten en wordt eventuele willekeur op dit vlak uitgesloten.