Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit goedkeuring nominatieregels TenneT (FCA Verordening)

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor nominatieregels voor fysieke transmissierechten op de biedzonegrens Nederland - Luxemburg/Duitsland goed.

De vaststelling van nominatieregels voor fysieke transmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De FCA Verordening schrijft voor dat transmissiesysteembeheerders die fysieke transmissierechten voor een biedzonegrens aanbieden, een voorstel voor nominatieregels voor fysieke transmissierechten moeten voorleggen aan de relevante regulerende instanties.

Het voorstel van TenneT ziet op de nominatieregels voor fysieke transmissierechten voor de biedzonegrens Nederland – Luxemburg/ Duitsland. Op grond van artikel 36 van de FCA Verordening dienen in ieder geval de nominatierechten, de technische eisen, tijdschema’s en het format voor de nominatie opgenomen te worden in het voorstel.

TenneT heeft dit voorstel op 18 oktober 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De relevante transmissiesysteembeheerders hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld.

Goedkeuring

In het besluit van 10 april 2018 keurt de ACM het voorstel goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de biedzonegrens Nederland – Luxemburg/ Duitsland hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 

Documenten

Besluit goedkeuring nominatieregels Tennet - FCA verordening (PDF - 368.49 KB)