Kruimelpad

Besluit

Aanwijzing European Market Coupling Operator AS (EMCO) als NEMO

10-02-2020

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren.

Op 14 december 2015 heeft de ACM voor vier jaar Nord Pool, samen met APX (wat later EPEX is geworden) aangewezen als NEMO. De vier jaar zijn verstreken. Het gedeelte van Nord Pool dat de NEMO-taken uitvoert, heet tegenwoordig European Market Coupling Operator AS (EMCO). EMCO heeft een nieuwe aanwijzing aangevraagd.

De ACM wijst EMCO aan als NEMO. De aanwijzing geldt voor een periode van vier jaar en loopt tot en met 13 december 2023. De ACM concludeert namelijk dat EMCO heeft aangetoond te voldoen aan de in de verordening gestelde criteria.

De NEMO’s moeten er voor zorgen dat de grenscapaciteit in Europa eerlijk wordt verdeeld over de handel in elektriciteit in Europa. De toets die de ACM uitvoert bij de aanwijzing moet er voor zorgen dat deze verdeling eerlijk kan gebeuren. De criteria in de toets volgen uit de CACM Verordening en gaan onder andere in op de onafhankelijkheid, de financiële stabiliteit en de kundigheid van de NEMO.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt hebben ontvangen.