Acm.nl uses cookies to analyze how the website is used, and to improve the user experience. Read more about cookies

Privacy

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. En om u daar goed over te informeren. Op deze pagina leest u wat wij doen om uw gegevens te beschermen.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, uw huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt u meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Het helpt ons bijvoorbeeld om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor een overtreding. Of om onderzoek te doen naar problemen die consumenten en bedrijven bij ons hebben gemeld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld: hebben we een onderzoek afgerond? En hebben we de persoonsgegevens niet meer nodig? Dan verwijderen we deze gegevens. Daarbij houden we ook rekening met wat er in de Archiefwet staat.

Delen wij uw gegevens met derden?

De uitvoering van onze wettelijke taken kan ertoe leiden dat we gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met derden. Bijvoorbeeld met andere (Europese) toezichthouders, het Openbaar Ministerie of gerechtelijke instanties. Dit doen we alleen als dat volgens de wet mag.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De ACM volgt de strenge beveiligingsnormen van de Rijksoverheid. Daarnaast hebben wij als toezichthouder extra technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze wettelijke taken. Een aantal voorbeelden:

 • Als wij onderzoek doen naar een bedrijf en daarvoor de administratie of e-mails verzamelen, dan staan daar vaak persoonsgegevens in;
 • Wanneer u een kartel bij ons clementiebureau meldt verwerken wij uw gegevens;
 • Wij verzamelen voor onze onderzoeken informatie zoals persoonsgegevens via openbare bronnen op internet. Onder andere op basis van Open Source Intelligence;
 • Wij registreren uw gegevens als u een vraag of melding deelt met de ACM of ACM ConsuWijzer. ACM ConsuWijzer is het consumentenloket van de ACM.

Wat registreren wij als u zelf contact met de ACM opneemt of met ACM ConsuWijzer?

Heeft u als consument contact met ACM ConsuWijzer? Bent u ondernemer en heeft u vragen over uw rechten als afnemer van een energieproduct of een telecomproduct? Of wilt u een melding/tip doorgeven? Dan registreren wij in ieder geval uw naam, e-mailadres en telefoonnummer, maar u kunt daarbij ook uw adres, postcode, woonplaats en organisatie/bedrijf opgeven. Ook kunt u eventueel gegevens van anderen die uw klacht ondersteunen opgeven. Daarnaast nemen we gesprekken met ACM ConsuWijzer op.

Wij laten ook een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door KCM Survey. Wij verstrekken na afloop van uw contact met de ACM of ACM ConsuWijzer daarom uw e-mailadres aan KCM Survey. Na afloop van uw contact met ACM ConsuWijzer krijgt u van KCM Survey op uw e-mailadres een verzoek om deel te nemen aan dit klanttevredenheidsonderzoek.

Dit doen we alleen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Nadat u contact met ons hebt opgenomen zal de ACM uw persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaren, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. De gespreksopnamen van ACM ConsuWijzer bewaren we 6 maanden. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Neemt u deel aan het klanttevredenheidsonderzoek? Dan bewaart KCM Survey uw persoonsgegevens 3 maanden. Doet u niet mee met dit onderzoek? Dan verwijdert KCM Survey uw e-mailadres na 8 weken.

Waarom bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Het verwerken van persoonsgegevens is nodig om onze wettelijke taken uit te voeren. Wij bewaren uw gegevens om de volgende redenen:

 1. Neemt u nog een keer contact met ons op? Dan kunnen wij zien wat er in het eerdere contact besproken is.
 2. De informatie die u geeft is belangrijk voor de uitvoering van onze toezichts- en handhavingstaken. Om te bepalen of een bedrijf zich aan de regels houdt is vaak nader onderzoek nodig. Het kan voorkomen dat wij u bellen met de vraag of u een verklaring af wilt leggen.
 3. Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Daarom voeren wij een kwaliteitsonderzoek uit en laten wij een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door KCM Survey.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De ACM heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen en aangemeld bij de AP. De FG is onafhankelijk en houdt intern toezicht op de naleving en toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. De FG van de ACM is te bereiken via privacy [at] acm [punt] nl.

Welke rechten heeft u als uw persoonsgegevens worden verwerkt?

U kunt zich beroepen op de volgende rechten:

 • Recht op inzage: om te kunnen controleren of de ACM uw persoonsgegevens juist en rechtmatig verwerkt, kunt u inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, heeft u het recht om ons deze gegevens te laten corrigeren of aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: in sommige gevallen heeft uw het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar: indien u van mening bent dat er in uw geval redenen zijn op basis waarvan de ACM uw persoonsgegevens niet zou mogen verwerken, kunt u bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te stoppen, bijvoorbeeld in afwachting van een ander verzoek.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Voor de afhandeling van uw verzoek kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs  om uw identiteit te controleren. Hiermee willen wij voorkomen dat wij bijvoorbeeld uw persoonsgegevens aan een ander verstrekken. De kopie wordt direct nadat wij uw identiteit hebben gecontroleerd weer verwijderd.

Wij zullen in de regel binnen een maand op uw verzoek reageren. Het kan echter voorkomen dat er meer tijd nodig is voor de afhandeling van uw verzoek. In dat geval kunnen wij de termijn met twee maanden verlengen. Mocht dit nodig zijn, dan zullen wij u hierover informeren.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend om uw verzoek te kunnen afhandelen. Deze persoonsgegevens worden op grond van de Archiefwet  tot 10 jaar na de afhandeling van uw verzoek bewaard.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, dan kunt u ons per e-mail benaderen via privacy [at] acm [punt] nl of schriftelijk via ons reguliere postadres, onder vermelding van: AVG-verzoeken.

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier hebben geholpen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg [at] acm [punt] nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

Meer weten?

Heeft u vragen of klachten over dit privacy statement? Of over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Wij geven u graag uitleg.

Contact met de ACM

Meer weten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Bezoek de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.