Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel TenneT en BritNed in het kader van implementatie van artikel 84 Verordening (EU) 2017/1485

TenneT en BritNed Development Limited hebben het voorstel voor de uitvoering van artikel 84 SOGL aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

TenneT en BritNed Development Limited hebben een voorstel ter goedkeuring bij de ACM ingediend. Dit voorstel hangt samen met verplichtingen die voortvloeien uit Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (SOGL). De ACM is in deze verordening aangewezen om hierover een besluit te nemen.

De SOGL is van kracht geworden op 14 september 2017. Het doel van de SOGL is om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen

Op grond van de SOGL moeten de transmissiesysteembeheerders binnen de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel voor de uitvoering van artikel 84 SOGL is er daar één van.

Het voorstel

Het voorstel van TenneT en BritNed Development Limited ziet op de wijze van berekenen van de invloed van geplande uitval van netwerkelementen op de netveiligheid. Dit voorstel hangt nauw samen met het voorstel voor de methode voor een gecoördineerde veiligheidsanalyse door de gezamenlijke transmissiesysteembeheerders.

De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Europese Unie een besluit nemen.

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 14 oktober 2018 tegemoet.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/18/033887.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

 

Documenten

Voorstel TenneT en Britned in het kader van implementatie van artikel 84 Verordening 2017/1485 (PDF - 35.34 MB)