Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rechter: “OPTA’s besluit over staken dienstverlening T-Mobile aan Lycamobile juist.”

 

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 4 november 2009 uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening waar Lycamobile om had verzocht inzake een geschilbesluit van OPTA. De rechter heeft het verzoek afgewezen.

Geschil T-Mobile - Lycamobile
Lycamobile heeft OPTA gevraagd een beslissing te nemen in een geschil met T-Mobile. T-Mobile wilde de dienstverlening aan Lycamobile staken wegens een betalingsachterstand. Lycamobile heeft OPTA gevraagd of dit niet in strijd is met de wettelijke verplichting tot interoperabiliteit. In het geschilbesluit oordeelt OPTA dat het staken van de dienstverlening door T-Mobile niet in strijd is met deze verplichting. Daarom mag T-Mobile de dienstverlening aan Lycamobile staken.

Voorlopige voorziening
Naar aanleiding van OPTA’s geschilbesluit heeft Lycamobile de voorzieningenrechter van het CBb onder meer gevraagd een voorlopige voorziening te treffen op grond waarvan het T-Mobile wordt verboden haar dienstverlening aan (klanten van) Lycamobile tijdelijk of permanent te staken. Daarnaast vraagt Lycamobile de rechter T-Mobile te verbieden haar plicht tot nummerportering jegens Lycamobile op te schorten. De voorzieningenrechter heeft op 4 november 2009 uitspraak gedaan en het verzoek van Lycamobile afgewezen.

Uitspraak rechter
De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat hij voorshands van oordeel is dat OPTA bevoegd is het besluit te nemen omdat Lycamobile en T-Mobile een interoperabiliteitsovereenkomst hebben gesloten op basis waarvan aansluitingen tot stand zijn gebracht waarvan de klanten van Lycamobile profiteren. Deze aansluitingen kunnen in gevaar zijn als T-Mobile haar dienstverlening aan Lycamobile opschort. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat nu Lycamobile contractueel gehouden is tot betaling van de door T-Mobile geleverde diensten en door het Hof van Den Haag bij uitspraak van 13 oktober 2009 is bepaald dat Lycamobile die verplichtingen niet nakomt, het standpunt van OPTA dat de interoperabiliteitsplicht niet wordt geschonden als T-Mobile van haar opschortingsrecht gebruik maakt, naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter juist is. Dat geldt ook voor de termijnen die OPTA in het besluit heeft gesteld en die T-Mobile in acht moet nemen als ze de dienstverlening gaat beëindigen.

Afgesloten
Deze uitspraak betekent dat klanten van Lycamobile die bellen via het netwerk van T-Mobile mogelijk vanaf donderdag 5 november om 16.00 uur niet meer kunnen bellen of sms'en. De betreffende klanten kunnen dan wel nog gebeld worden, sms'jes ontvangen en naar het 112 alarmnummer bellen. Lycamobile heeft deze klanten, op last van OPTA, via de sms op de hoogte gesteld.