Kruimelpad

Boete machtspositie CR Delta

CR Delta is onder meer aanbieder van fokstiersperma en proefstiersperma (ongetest stiersperma waarvan de kwaliteit nog onbekend is). CR Delta heeft in een aantal publicaties en in brieven naar haar afnemers een drietal kortingsregelingen gecommuniceerd die in het rapport als strijdig met artikel 24 Mw zijn geoordeeld.
Markt
Om kwalitatief goed fokstiersperma te kunnen garanderen dient sperma van fokstieren zich eerst in de praktijk te bewijzen alvorens het aangeboden wordt als fokstiersperma. Aangezien het proefstiersperma geen zekerheid levert omtrent het te behalen resultaat kan het geen reëel substituut voor fokstiersperma vormen.
De veehouder die zijn koeien laat insemineren heeft een groot belang bij een snelle beschikbaarheid van fokstiersperma. Een veehouder zal zijn gewenste producten van een Nederlandse aanbieder en/of in Nederland gevestigde distributeur van fokstiersperma betrekken. Wat betreft de aanbodzijde is gebleken dat concurrentiedruk van buitenlandse aanbieders zonder Nederlandse distributeur beperkt is. Onder andere op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat de relevante markt de markt voor het aanbieden van fokstiersperma aan veehouders in Nederland is.
Positie CR Delta op de relevante markt
Op basis van cijfers opgesteld en aangeleverd door CR Delta en cijfers aangeleverd door concurrerende marktpartijen is vastgesteld dat CR Delta over een marktaandeel van in ieder geval 80% beschikt. Met het oog op het marktaandeel van CR Delta, de kleine marktaandelen van concurrenten en de verhouding tussen het marktaandeel van CR Delta en dat van haar concurrenten is aannemelijk dat zij zich op de markt voor het aanbieden van fokstiersperma onafhankelijk van haar concurrenten kan gedragen en derhalve beschikt over een economische machtspositie.
Misbruik
CR Delta heeft drie kortingsregelingen gehanteerd die als misbruik in de zin van artikel 24 Mw zijn aangemerkt. Het hanteren van kortingsregelingen door een onderneming met een economische machtspositie is volgens het Hof toegestaan indien de kortingen gebaseerd zijn op economische prestaties die het verkregen voordeel rechtvaardigen. De kortingen in de door CR Delta gehanteerde regelingen zijn echter niet op dergelijke economische prestaties gebaseerd en worden gekenmerkt door klantenbindende aspecten en moeten als getrouwheidskortingen worden aangemerkt. De kwantumkorting die wordt verkregen met een grotere afname van fokstiersperma wordt namelijk berekend over het geheel van afgenomen fokstiersperma en niet over dat deel wat extra is afgenomen. Door het toepassen van haar testerskortingsystematiek gebruikt CR Delta haar economisch gewicht op de markt voor fokstiersperma als een hefboom om haar positie op de aanpalende markt voor proefstiersperma te versterken. Onder andere gelet op bovenstaande zijn de gehanteerde kortingsregelingen ieder voor zich en in onderlinge samenhang aan te merken als getrouwheidskortingen die ertoe strekken de mededinging te beperken. CR Delta heeft misbruik gemaakt van haar economische machtspositie en daarmee inbreuk gemaakt op artikel 24 Mw.
Sanctie
CR Delta is een boete opgelegd van EUR 2.6 mln.
Tevens is een last onder dwangsom opgelegd die CR Delta verplicht het hanteren van de huidige kortingsregelingen te beeïndigen. En een tweede last is opgelegd die CR Delta verplicht minimaal eens in de zes maanden de d-g NMa te informeren omtrent de op dat moment door CR Delta gehanteerde kortingsregelingen die beretkking hebben op de verkoop en/of elvering van fokstiersperma.