Kruimelpad

Nieuwsbericht

OPTA: KPN nu geen toegang tot kabelnetwerk UPC

31-12-2004

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft het verzoek van KPN tot toegang op het kabelnetwerk van UPC afgewezen. KPN voldoet niet aan de op dit moment nog geldende voorwaarden voor toegang. Bovendien is het OPTA niet voldoende duidelijk dat er daadwerkelijk een definitief geschil is tussen KPN en UPC, omdat partijen niet voldoende onderhandeld hebben. OPTA kan daardoor op dit moment geen bindende uitspraken doen in deze zaak. Aan een inhoudelijke toets komt OPTA nu niet toe.

Op 21 november 2004 maakte KPN een geschil aanhangig bij OPTA om toegang tot het netwerk van UPC te krijgen, met het doel een digitaal pakket radio- en televisieprogramma’s aan te bieden. KPN baseert zich daarbij op een artikel (8.7) uit de oude Telecommunicatiewet. Het is OPTA gebleken dat KPN van UPC kale netwerkcapaciteit wil, die zij geheel naar eigen inzicht wil invullen en benutten. Zo ver reikt de strekking van het genoemde wetsartikel echter niet, zoals OPTA in een geschil tussen Canal+ en UPC eerder heeft bepaald (op 21 december 2000). Toegang kan slechts gevraagd worden voor de doorgifte van specifieke programma’s, terwijl KPN tot dusverre niet duidelijk heeft gemaakt om welke programma’s haar verzoek gaat.

Tevens is gebleken dat er geen sprake is van een definitief geschil tussen KPN en UPC, omdat UPC nog niet door KPN in staat is gesteld een definitief oordeel te geven over het verzoek tot toegang. De informatieverstrekking van KPN is onvolledig gebleken.

Op verzoeken van bedrijven om toegang tot kabelnetwerken is vooralsnog, tot ongeveer zomer 2005, het eerdergenoemde artikel 8.7 van toepassing. Op basis van dat artikel kan toegang afgedwongen worden. Of KPN op een later moment wel toegang zou kunnen krijgen, is in belangrijke mate afhankelijk van de uitkomst van de economische marktanalyse van de omroepmarkt die nu door OPTA wordt uitgevoerd. De eerste resultaten hiervan worden op 1 april 2005 gepresenteerd. Zodra er, na een periode van inspraak en instemming verleend door de Europese Commissie, definitieve marktbesluiten liggen, vervalt artikel 8.7 van de oude Telecommunicatiewet. Dan is het ook duidelijk of, en zo ja welke, verplichtingen aan UPC worden opgelegd en daarmee ook of KPN of andere gegadigden ook onder het nieuwe regime toegang kunnen krijgen tot het kabelnetwerk van UPC.