Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA beboet spammers

Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft de eerste boetes opgelegd aan verzenders van spamberichten. Het gaat om spam verzonden per email en per sms. De hoogste boete is in totaal EURO 42.500. Naast de bestrijding van Nederlandse spam heeft OPTA de afgelopen maanden ook het initiatief genomen de samenwerking met Europese toezichthouders te verbeteren.

De thans beboete spammers zijn natuurlijke personen en kleine ondernemingen, waarvan OPTA verder geen persoonsgegevens verstrekt. In de meeste gevallen bestaan de totale boetes uit afzonderlijke boetes voor de overtreding van het versturen van spam, het achterwege laten van de juiste (adres)gegevens van de verzender van het bericht en het niet opnemen van een afmeldingsmogelijkheid. OPTA is in actie gekomen op basis van klachten die zijn ingediend op de website www.spamklacht.nl. Naast elektronisch en juridisch onderzoek heeft OPTA een tweetal invallen gedaan om gegevens en apparatuur te vorderen.

De boete van EURO 42.500 is opgelegd aan een persoon die betrokken was bij vier spamverzendingen. Tweemaal ging het om zelfstandige spamverzendingen door deze persoon. Onder de naam ‘Kolik’ werd opgeroepen medicijnen te kopen en onder gebruik van de naam van de bekende spambestrijder Rejo Zenger werd het boek Mein Kampf aangeprezen. De heer Zenger heeft hiervan ook aangifte bij de politie gedaan.

In twee andere gevallen heeft bovengenoemde persoon spamberichten verstuurd samen met Groenendaal Uitgeverij BV te Hilversum. Hierbij ging het om berichten uit naam van ‘SNK’, waarin werd opgeroepen tot de aanschaf van cd-rom’s voor het maken van offertes en het regelen van financiële zaken. Daarnaast werd een bericht verzonden uit naam van ‘Tekstbureau voor Marketingteksten’, waarin werd opgeroepen opdrachten te verstrekken voor het schrijven van marketingteksten. OPTA heeft het betrokken bedrijf in totaal een boete van EURO 25.000 opgelegd.

In een derde geval is in totaal een boete van EURO 20.000 opgelegd aan Stichting Yellow Monday, handelend onder de naam ‘Purple Friday’, te Etten-Leur, die spam per sms verstuurde. Onder gebruik van de sms-code 3545 werden ongevraagd sms-berichten verzonden, zonder dat de ontvanger daarvoor toestemming had verleend en zonder dat de juiste adresgegevens van de verzender werden vermeld. De ontvanger werd per bericht EURO 1,10 in rekening gebracht. Het was bovendien moeilijk voor benadeelden om van deze sms-berichten af te komen.

OPTA kan alleen spam verzonden in Nederland bestrijden, maar spam is een internationaal probleem. Daarom heeft OPTA in de afgelopen maanden samen met de Franse privacytoezichthouder CNIL het initiatief genomen om de Europese samenwerking bij het bestrijden van spam te verbeteren. Hiertoe is een samenwerkingsprotocol opgesteld, met vooral afspraken over onderlinge gegevensuitwisseling.

Met de inwerkingtreding van de van nieuwe Telecommunicatiewet op 19 mei jongstleden heeft OPTA de taak gekregen Nederlandse verzenders van spam te bestrijden. Om klachten te verzamelen heeft OPTA per die datum de website www.spamklacht.nl geopend, waarop tot op heden ruim 6000 klachten zijn ontvangen. Op basis van deze klachten bepaalt OPTA de prioriteiten in de opsporing en verzamelt zij bewijs om tot handhaving over te gaan. De afgelopen maanden zijn ook nog eens 14 waarschuwingen aan spamverzenders uitgedeeld. OPTA werkt bij de spambestrijding nauw samen met de politie en instanties als het College Bescherming Persoongegevens (CBP) en verwacht ook in 2005 boetes op te leggen voor overtreding van het spamverbod.