Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Accountantsverklaring over de toepassing van het toerekeningssysteem van kosten en opbrengsten door TPG in 2001

Wettelijk kader

De houder van de postconcessie, TNT Post Groep N.V. (hierna: TPG N.V.), is op grond van onderdeel 6.2 van het Besluit algemene richtlijnen post (hierna: Barp) verplicht om jaarlijks een uitgesplitste financile verantwoording op te stellen voor de activiteiten ter uitvoering van het postvervoer. De uitsplitsing vindt plaats over activiteiten van voorbehouden postvervoer bedoeld in artikel 2a van de Postwet, overige activiteiten van postvervoer en andere activiteiten. Onderdeel 6.3 onder a en b van het Barp verplicht TPG N.V. om bij de opstelling van de uitgesplitste financile verantwoording gebruik te maken van een door het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) goedgekeurd toerekeningssysteem voor kosten en opbrengsten. Voorts is TPG N.V., op grond van onderdeel 6.3 onder c, van het Barp, verplicht om jaarlijks een verklaring te overleggen die is afgegeven door de door het college aangewezen accountant (PriceWaterhouseCoopers N.V.) over de toepassing van het toerekeningssysteem. Het college is verplicht van deze accountantsverklaring mededeling te doen in de Staatscourant. Hierna is de bedoelde accountantsverklaring en de context waarin die is afgegeven weergegeven.

Accountantsverklaring

Op 15 mei 2002 is door PriceWaterhouseCoopers N.V. een accountantsverklaring bij de overzichten 1. tot en met 9a. van de Postconcessierapportage van TPG N.V. over 2001 afgegeven onder verwijzing naar de paragrafen 6 en 7 van het Barp. De grondslagen voor deze overzichten staan vermeld in de TPG concessierapportage 2001. Tevens is door PriceWaterhouseCoopers N.V. onder verwijzing naar paragraaf 6.3 onder c. van het Barp medegedeeld dat door TPG N.V. het met goedkeuring van OPTA d.d. 21 december 2000 totstandgekomen toerekeningssysteem voor 2001 is toegepast.