Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies OPTA over posttarieven tot 2007

OPTA heeft kennis genomen van het voornemen van de regering om de posttarieven tot 2007 te bevriezen. Met dat voornemen wordt afgeweken van het advies van OPTA en NMa. Dat advies hield onder meer in dat de rendementen van TPG op haar monopoliediensten – waarvan is geconstateerd dat ze bovenmatig zijn - zo snel mogelijk naar een redelijk niveau moeten worden gebracht (door middel van het zogenaamde price cap systeem). Dat redelijke niveau wordt niet gehaald als de posttarieven worden bevroren. De bovenmatige rendementen op de monopoliediensten blijven dan voorlopig in stand.

OPTA spreekt zich niet uit over de doelen die de regering met het beleidsvoornemen wil bereiken. Wel constateert OPTA dat een aantal effecten dat zij met haar advies wilde bereiken, nu niet wordt gerealiseerd. De zogenaamde ‘deep pockets’ die TPG vanuit het monopolie heeft opgebouwd, worden niet weggenomen. Hierdoor kan TPG haar concurrentiepositie op het vrije gedeelte van de postmarkt, ten nadele van andere aanbieders, verder uitbouwen. Een goed arrangement voor het toezicht op kruissubsidie wordt daardoor nog belangrijker. Een ander effect dat niet bereikt wordt, is dat bovenmatige winstneming in stand blijft, waardoor welvaartsvoordelen in onvoldoende mate terugvloeien naar consumenten en MKB.