Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nog aantal verbeteringen noodzakelijk bij uitvoering postvestigingenbeleid

De uitvoering door TPG Post van het postvestigingenbeleid voldoet aan bijna alle eisen. Zo voldoet TPG Post, op één geval na, aan de eis dat binnen een straal van 5 km een dienstverleningspunt met een uitgebreid assortiment aanwezig is. Voor wat betreft de wettelijke eis dat verzending van internationale pakjes mogelijk moet zijn op vestigingen waar gemiddeld één pakje of meer per dag wordt aangeboden, heeft OPTA vastgesteld dat TPG Post niet heeft aangetoond dat dit het geval is. Een door OPTA gehouden steekproef bevestigt dit beeld. De resultaten van deze steekproef zijn voor OPTA aanleiding om dit najaar een uitgebreid praktijkonderzoek te doen.

In april 2002 heeft OPTA de uitvoering door TPG Post in het jaar 2001 van het postvestigingenbeleid 2001-2005 voor de eerste keer beoordeeld. Dit oordeel hield in dat TPG Post op belangrijke criteria voldoet aan de afspraken die in het kader van het postvestigingenbeleid zijn gemaakt, te weten de vereiste absolute aantallen postvestigingen en de “dekkingspercentages” voor heel Nederland en voor dunbevolkte gebieden. Verder hield dit oordeel in dat TPG Post op een aantal andere punten nog verduidelijkingen moest doorvoeren.

Aantal postvestigingen

Uit de recent door TPG Post ingediende aanvullende rapportages blijkt dat TPG Post belangrijke door OPTA vereiste verduidelijkingen heeft doorgevoerd. Zo voldoet TPG Post, met uitzondering van de in Noord-Holland gelegen gemeente Andijk, aan de eis dat in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners binnen een straal van 5 km een dienstverleningspunt met een volledig assortiment aanwezig is. Tevens voldoet TPG aan de eis dat in woonkernen met minder dan 5.000 inwoners binnen een straal van 5 km een dienstverleningspunt met een nagenoeg volledig assortiment aanwezig is. In de gemeente Andijk is een postvestiging met nagenoeg volledig assortiment aanwezig, terwijl hier een volledig assortiment aanwezig had moeten zijn. TPG Post heeft toegezegd deze vestiging aan te passen.

Internationale pakjes

Wat betreft internationale pakjes heeft TPG Post zelf aangegeven dat op alle vestigingen met uitgebreid assortiment, internationale pakjes verzonden kunnen worden. Hiermee zou TPG Post voldoen aan de wettelijke eis dat verzending van internationale pakjes mogelijk moet zijn op vestigingen waar gemiddeld één pakje of meer per dag worden aangeboden. OPTA trekt op grond van een eigen steekproef de conclusie dat dit nog niet in alle 1780 vestigingen, met een uitgebreid assortiment, het geval is. TPG Post heeft inmiddels aangegeven dit voor het einde van 2002 hersteld te hebben.

De resultaten van de steekproef zijn voor OPTA reden om dit najaar nader praktijkonderzoek te doen, vooral naar het aangeboden assortiment per vestiging.

Accountantsrapportage

OPTA maakt bij het beoordelen van TPG’s postvestigingenbeleid onder andere gebruik van de accountantsrapportage. Volgens OPTA mist deze rapportage over het postvestigingenbeleid nog voldoende diepgang. OPTA heeft TPG Post daarom verplicht de controle-opdracht aan de accountant aan te scherpen.

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de Nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. OPTA heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. Daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van OPTA en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend.