Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Goedkeuringsbesluit tarieven KPN voor bellen naar het vaste net van Priority

Inleiding In de door het college op 30 juli 2002 ontvangen brief met bovenvermeld kenmerk verzoekt KPN toestemming om per 1 september 2002 de tarieven voor het bellen vanaf het KPN netwerk naar geografische nummers die zijn gemplementeerd op het netwerk van Priority, te wijzigen. Juridisch kader Op grond van artikel 35, eerste lid van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie (hierna: Boht), dienen de tarieven van de aanbieder met aanmerkelijke macht op de markt voor het gebruik van het vaste openbare telefoonnetwerk en van de vaste openbare telefoondienst, in casu KPN, te voldoen aan het vereiste van kostenorintatie. Voorgenomen tussentijdse wijzigingen van eindgebruikerstarieven behoeven, ex artikel 36, tweede lid van het Boht, goedkeuring van het college. Hij beoordeelt of de voorgenomen tariefwijziging in overeenstemming is met het vereiste van kostenorintatie, als bedoeld in artikel 35, eerste lid van het Boht. Beoordeling Het college heeft het voorstel op grond van artikel 36 Boht beoordeeld, alsmede tegen de achtergrond van zijn brief van 4 juli 2001, kenmerk OPTA/EGM/2001/201879 over de gevolgen van de interconnectietarieven voor de differentiatiegrens bij het vaststellen van eindgebruikerstarieven van KPN voor off net-verkeer via geografische nummers. De in de brief van 4 juli 2001 genoemde interconnectietarieven zijn gewijzigd bij besluit van 27 juni 2002, kenmerk OPTA/IBT/2002/201682. Voor een volledig overzicht van het tariefdifferentiatie-dossier verwijst het college naar zijn brieven van 3 april 2000, kenmerk OPTA/EGM/2000/200877, 27 april 2000, kenmerk OPTA/EGM/2000/201300 en 11 juli 2000, kenmerk OPTA/EGM/2000/201970. In zijn brief van 4 juli 2001 heeft het college tevens de procedure en de voorwaarden geschetst voor het beoordelen van voorstellen voor gedifferentieerde eindgebruikerstarieven. De wijziging van de eindgebruikerstarieven voor het bellen van KPN naar Priority is een gevolg van de gewijzigde terminating access tarieven van KPN. De terminating access tarieven van Priority blijven ongewijzigd. Het college constateert uit de onderbouwing en de gehanteerde berekeningsmethodiek dat de gewijzigde terminating access tarieven van KPN per 1 september 2002 en het verschil in interconnectievergoedingen tussen KPN en Priority leidt tot de voorgestelde gedifferentieerde eindgebruikerstarieven. Besluit Uit het voorgaande concludeert het college dat het voorstel conform de gestelde voorwaarden en procedure tot stand is gekomen. Het college besluit ex artikel 36, lid 2 van het Boht, de tarieven voor het bellen vanaf het KPN netwerk naar geografische nummers die zijn gemplementeerd op het netwerk van Priority, goed te keuren. Voor de volledigheid merkt het college op dat KPN geen tariefvoorstel heeft ingediend voor Belbudget abonnees. Het college gaat er van uit dat KPN niet over zal gaan tot het wijzigen van de tarieven voor off-net verkeer voor belbudget abonnees totdat hiervoor expliciet goedkeuring is gegeven. Publicatie Zoals aangegeven in onze brief van 28 maart 2002, kenmerk OPTA/EGM/2002/200694, zal het college uiterlijk binnen twee weken na verzending dit besluit bekendmaken in de Staatscourant en op de website van OPTA. Een afschrift van dit besluit zal naar Priority worden gezonden. Hoogachtend, HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college, het hoofd van de afdeling Eindgebruikersmarkt drs. K. Noorlag Rechtsmiddel Belanghebbenden, die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, aanvangende met ingang van de dag na die waarop dit besluit is bekendgemaakt, daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit Postbus 90420 2509 LK den Haag onder vermelding van "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een