Kruimelpad

OPTA kan handhavingsverzoek van UPC niet in behandeling nemen

UPC diende bij OPTA een handhavingsverzoek in om een kabel aan te kunnen leggen. Maar omdat een gemeentelijk instemmingsbesluit ontbrak kon OPTA deze zaak niet in behandeling nemen.

UPC diende in november bij OPTA een handhavingsverzoek in op grond van de Telecommunicatiewet. Een particulier in de gemeente Nederlek wilde UPC niet toelaten in zijn grond voor de aanleg van een kabel. Een deel van deze grond fungeert echter ook als berm van de openbare weg. De berm valt onder het in de wet omschreven begrip ‘openbare grond’. OPTA werd verzocht de toegang tot deze grond af te dwingen.

Bij eerste navraag door OPTA bleek dat de gemeente Nederlek geen instemmingsbesluit had afgegeven voor het door UPC geplande tracé. UPC mag zonder dit instemmingsbesluit niet graven in openbare grond. Hiermee ontviel de basis voor verdere behandeling voor OPTA.

Daags na deze constatering gaf de gemeente alsnog een besluit af.

Uit deze gang van zaken trekt OPTA de conclusie dat de gemeente geen contact had gezocht met de betrokken grondeigenaren. De gemeente had de coördinerende rol die zij heeft bij het aanleggen van kabels dus niet volledig uitgevoerd.

OPTA wijst er daarom nogmaals op dat de gemeente op grond van de Telecommunicatiewet hiertoe wel degelijk verplicht is. Als een gemeente deze plicht niet nakomt, kan zij ook niet nagaan of de voorgenomen werkzaamheden daadwerkelijk mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: zijn er (door de eigenaar) werkzaamheden gepland die de aanleg van kabels onmogelijk maken? Of zijn bijzondere regelingen noodzakelijk voor de bescherming van aanplant in de berm?

Pas als de gemeente één en ander heeft nagegaan, kan zij een instemmingsbesluit voor het aanleggen van kabels afgeven. Een grondeigenaar kan overigens desgewenst bezwaar aantekenen tegen een dergelijk instemmingsbesluit.