Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

OPTA: TPG voldoet aan meeste eisen postvestigingenbeleid

OPTA oordeelt gedeeltelijk positief over het postvestigingenbeleid van TNT Postgroep NV (TPG) over 2001. TPG voldoet aan de vereiste absolute aantallen postvestigingen en de dekkings-percentages voor de categorieën ‘heel Nederland’ en ‘dunbevolkte gebieden’. OPTA heeft zich nog geen oordeel kunnen vormen over het voldoen aan de eis dat binnen woonplaatsen voor iedereen binnen een afstand van vijf kilometer een postvestiging beschikbaar moet zijn. De door TPG aangeleverde rapportage geeft daar geen uitsluitsel over. TPG zal dat voor 1 juni 2002 nog moeten aantonen. OPTA heeft ook niet kunnen beoordelen of het versturen van internationale pakjes adequaat geregeld is.

OPTA heeft haar oordeel gebaseerd op een rapportage van TPG, die niet geheel geborgd is door accountantsverklaringen of anderszins. In een aantal gevallen zal OPTA bij gebrek aan borging nader eigen onderzoek doen op de opgaven van TPG te toetsen.

Afstand tot postkantoor

Uitgangspunt in de Postwet is dat iedereen in beginsel binnen een afstand van 5 km bij een postkantoor terecht kan waarin alle postdiensten voorhanden zijn. Voor woonplaatsen met meer dan 5.000 inwoners geldt dat er in 100% van de gevallen binnen 5 km zo’n vestiging moet zijn. Voor kleinere woonplaatsen is dat ook het uitgangspunt, maar mag TPG als dat niet haalbaar is een vervangende vorm van dienstverlening bieden.

De staatssecretaris heeft in 2001 met TPG aanvullende afspraken gemaakt over de dekkingsvereisten voor de postkantoren. In de kleinere woonplaatsen, waaronder het platteland, dient in 85% van de gevallen binnen een straal van 5 km een postkantoor te zitten waar je voor alle postzaken terecht kunt. Voor heel Nederland geldt een percentage van 95%. Aan deze dekkingsvereisten voldoet TPG.

Of er in woonplaatsen met meer dan 5.000 inwoners altijd een postkantoor binnen een straal van vijf kilometer aanwezig is nog niet duidelijk. De rapportage van TPG geeft daar geen uitsluitsel over. TPG zal dat dus nog moeten aantonen.

OPTA: Niet achteraf, maar vooraf toetsen.

Gelet op het maatschappelijke belang om binnen een redelijke afstand terecht te kunnen bij een postkantoor doet OPTA de aanbeveling om sluitingen van postkantoren niet achteraf, maar vooraf te toetsen. Achteraf toetsen biedt onvoldoende garanties voor het niveau van de dienstverlening.

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de Nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. OPTA heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. Daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van OPTA en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend.