Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bekendmaking informatie- en vormvereisten aan tariefvoorstellen van KPN

Hierbij maakt het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) op grond van artikel 17, achtste lid, en artikel 36, achtste lid, van het Besluit ONP huurlijnen en telefonie bekend welke gegevens een aanbieder, als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: de aanbieder), in ieder geval moet overleggen in het kader van een verzoek tot goedkeuring van een voorgenomen tariefwijziging, alsmede in welke vorm deze gegevens dienen te worden verstrekt.

Informatievereisten

De aanbieder dient in ieder geval de volgende gegevens te verstrekken bij een verzoek tot goedkeuring van een voorgenomen tariefwijziging:

a. de naam en een beschrijving van de dienst;

b. de voorgenomen eindgebruikerstarieven (in- en exclusief btw);

c. de ten tijde van indiening geldende eindgebruikerstarieven (in- en exclusief btw);

d. een cijfermatige onderbouwing waaruit genoegzaam blijkt dat voldaan is aan het vereiste van kostenorintatie, waarbij de bronnen van de gebruikte gegevens zijn vermeld, alsmede een toelichting op de onderbouwing;

e. de voorgenomen invoeringsdatum;

f. de wijze waarop de aanbieder de voorgenomen tariefwijziging kenbaar maakt.

Ieder voorstel voor wijziging van eindgebruikerstarieven voor verkeer dat eindigt op het net van een andere aanbieder (off-net verkeer), met uitzondering van die gevallen waarvoor geldt dat het off-net eindgebruikerstarief gelijk is aan het on-net eindgebruikerstarief, dient bovendien vergezeld te gaan van de volgende informatie:

g. de van toepassing zijnde call terminating tarieven van de met de aanbieder interconnecterende partij (hierna: Telco), en indien deze gewijzigd zijn, eveneens een overzicht van de oorspronkelijke terminating tarieven inclusief datum van wijziging;

h. een schriftelijke bevestiging van de Telco van de door haar gehanteerde call terminating tarieven;

i. een cijfermatige onderbouwing van de off net-eindgebruikerstarieven en de daarbij gehanteerde berekeningsmethodiek;

j. een schriftelijk bewijsstuk waaruit volgt dat de betreffende Telco door de aanbieder is genformeerd over de off net-eindgebruikerstarieven, die volgen uit de gehanteerde call terminating tarieven;

k. een bewijs dat het voorstel voor de gewijzigde eindgebruikerstarieven in afschrift is verstrekt aan de betreffende Telco.

Vormvereisten

Teneinde binnen de gestelde termijn van drie dagen te kunnen beoordelen of de voorgenomen tariefwijziging voldoet aan de in deze Bekendmaking gestelde minimale eisen, dient de aanbieder bij een verzoek tot goedkeuring van een voorgenomen tariefwijziging puntsgewijs in bovenstaande volgorde en onderscheiden door de letters 'a' tot en met 'g' (of 'a' tot en met 'l' indien sprake is van een voorstel voor wijziging van eindgebruikerstarieven voor off net-verkeer) de gevraagde gegevens in te dienen.

Bij punt d geldt als extra eis dat de cijfermatige onderbouwing in elektronische vorm (spreadsheet) dient te worden aangeleverd, waarbij het voor het college mogelijk moet zijn om alle berekeningsstappen te onderscheiden, zonder hiervoor zelf het model te moeten reproduceren.

's-Gravenhage, april 2002

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Drs. H.C. Bakker, secretaris