Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

KPN moet inzicht geven in werkelijke kosten collocatie

OPTA heeft, in het kader van een geschil tussen BaByXL en KPN, besloten dat KPN inzicht in de werkelijke kosten voor de plaatsing van BaByXL’s apparatuur in de centrales moet geven. KPN dient voor alle in het verleden aan BabyXL geleverde collocaties nieuwe facturen te verstrekken. Bij het opstellen van die facturen moet KPN handelen volgens de door OPTA vastgestelde systematiek. OPTA verwacht dat de door KPN in rekening gebrachte tarieven voor collocatie te hoog zijn. Naar verwachting van OPTA zal dit besluit er toe leiden dat de kosten voor collocatie verlaagd worden.

Om diensten zoals breedbandige (snelle) internettoegang aan te kunnen bieden, is het veelal noodzakelijk dat een concurrent apparatuur kan neerzetten in of nabij de nummercentrale. Het beschikbaar stellen van faciliteiten die nodig zijn om die apparatuur aan te sluiten, wordt collocatie genoemd. BaByXL had hierover een geschil met KPN voorgelegd aan het college van OPTA.

OPTA heeft besloten dat KPN binnen vier weken inzicht dient te verschaffen in de opbouw en omvang van de bij collocatiedienstverlening gehanteerde tarieven. Bovendien moet zij inzicht verschaffen in de werkelijke door KPN gemaakte kosten voor elke door BaByXL bestelde collocatie. Daarnaast moet KPN, BaByXL inzicht verschaffen in de nog door KPN te maken kosten voor het leveren van de door BaByXL bestelde collocaties.

Nieuwe facturen

KPN dient voorts binnen acht weken, BaByXL nieuwe facturen te verstrekken voor de uitgevoerde werkzaamheden. Het gaat hierbij om een gespecificeerde factuur voor iedere centrale waarin BaByXL colloceert. Er dient dan ook verrekening plaatsvinden. Bij het opstellen van die facturen moet KPN handelen volgens de door OPTA vastgestelde systematiek en indien van toepassing, tarieven. OPTA kon een aantal tarieven nog niet beoordelen. KPN moet hierover nog nadere informatie verschaffen.

OPTA verwacht dat de door KPN in rekening gebrachte tarieven voor collocatie te hoog zijn.

OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) bestaat sinds 1997 en is door de Nederlandse overheid belast met het houden van toezicht op de Nederlandse post- en telecommunicatiemarkt. OPTA heeft verder tot taak zorg te dragen voor voldoende concurrentie in deze markten. Daartoe heeft zij een aantal taken en bevoegdheden, die in de wet zijn vastgelegd. Besluiten worden genomen door het onafhankelijke college van OPTA en zijn voor de verschillende marktpartijen bindend.