Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa en OPTA publiceren consultatiedocument internettoegang

NMa en OPTA hebben vandaag een gezamenlijk consultatiedocument gepubliceerd over markten voor internettoegang. Het consultatiedocument is een eerste stap van beide autoriteiten om markten voor internettoegang in kaart te brengen en te analyseren. Omdat deze markten aan een grote dynamiek onderhevig zijn en er zich vraagstukken kunnen voordoen die binnen de bevoegdheden van zowel NMa als OPTA vallen, is het actief volgen van markten voor internettoegang van belang voor de handhaving/geschilbeslechting van zowel de Mededingingswet als de Telecommunicatiewet.

In het consultatiedocument wordt onder meer ingegaan op vragen als:

  • Zijn er aparte markten voor smalband internettoegang (via de normale telefoonlijn) en breedband internettoegang (via de kabel en ADSL)?
  • Concurreren de kabelnetten en het telefoonnet met elkaar?
  • Wat is de geografische omvang van de markten?

Dit zijn belangrijke vragen waarop een antwoord gegeven moet worden bij de eventuele toepassing van de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet. En van de conclusies die in het document wordt getrokken is, dat aparte markten voor smalband internettoegang en breedband internettoegang kunnen worden onderscheiden. Nog geen definitieve conclusies worden getrokken ten aanzien van de vraag of en zo ja, in hoeverre de kabel en ADSL daadwerkelijk concurrerende netwerken zijn of worden.

In de reactie van OPTA en NMa op de kabinetsnota Kabel en consument: marktwerking en digitalisering is aangekondigd dat een gezamenlijk internetteam zou worden ingesteld. Het consultatiedocument is het eerste product van dit team.

Marktpartijen worden uitgenodigd om te reageren

Belanghebbende (markt)partijen worden in het consultatiedocument uitgenodigd een schriftelijke en/of mondelinge reactie te geven op de analyse van OPTA en NMa. Op basis van de inbreng van marktpartijen zullen de autoriteiten vr de zomer een aangepaste rapportage en (voor zover dat nuttig en noodzakelijk wordt geacht) richtsnoeren publiceren.