Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kerktelefonie niet onder kostprijs aanbieden

KPN mag de dienst kerktelefonie niet onder de kostprijs aanbieden. Dat heeft OPTA, de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt, besloten naar aanleiding van een bezwaar van het bedrijf Kabelfoon. Dit bedrijf was het niet eens met een eerdere beslissing van OPTA over de tarieven voor kerktelefonie. Omdat de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat kerktelefonie ook niet aanmerkt als universele dienst, zullen de tarieven voor kerktelefonie omhoog moeten.

Kerktelefonie is bedoeld voor mensen - met name ouderen, zieken en invaliden - die thuis de dienst van hun kerkgenootschap willen volgen. Dat gebeurt via een speciale lijn die loopt van de kerk naar de abonnee van kerktelefonie. Deze zogenoemde vaste verbindingen moeten volgens Europese en Nederlandse wetgeving kostengeori?nteerd worden verhuurd. Dit betekent dat noch het maken van bovenmatige winsten, noch het verhuren onder de kostprijs is toegestaan.

In haar oordeel van 15 juli 1998 stond OPTA KPN toe de tarieven voor kerktelefonie met drie procent te verhogen tot f 6,08 per maand. Daarmee was het tarief niet kostendekkend, maar vanwege het sociale karakter van kerktelefonie ging OPTA met dit (te) lage tarief akkoord. OPTA meende van strikte toepassing van de regels af te kunnen zien omdat er geen concurrentie bestond op de markt voor kerktelefonie.

Tegen deze beslissing tekende Kabelfoon, een kabelbedrijf uit het Westland, bezwaar aan. Uit het bezwaarschrift van Kabelfoon blijkt dat er wel degelijk sprake is van concurrentie op het gebied van kerktelefonie in Nederland. OPTA zal de regels voor kostengeori?nteerde tarieven daarom ook moeten toepassen op kerktelefonie. Dit betekent dat de abonnementstarieven voor deze dienst fors zullen stijgen. Omdat OPTA ook rekening wil houden met de specifieke groep gebruikers van kerktelefonie hoeft KPN pas na 1 januari 2000 de tarieven te verhogen.

OPTA wijst er in zijn besluit op dat er een meer ge?igend instrument in de Telecommunicatiewet is opgenomen om af te wijken van de kostenori?ntatie-regels als die regels leiden tot maatschappelijk ongewenste tarieven. De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat kan kerktelefonie als universele dienst aanmerken, ofwel als een voorziening die voor iedereen tegen een relatief lage prijs beschikbaar is (zoals het Belbudget-tarief). De staatssecretaris heeft echter desgevraagd laten weten kerktelefonie niet als universele dienst te willen aanmerken.