Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Integrale tekst toezegging Grando Retail B.V.

Integrale tekst van de toezegging als gedaan door Grando Retail B.V. met betrekking tot het staken en gestaakt houden van de overtreding van artikel 6:193c lid 2 onder b van het BW.

Zaaknummer 317 en 318

Toezegging Grando Retail B.V.

1. Grando Retail B.V., zijnde een franchiseorganisatie, in persoon van de heer R. van Pelt is op 9 december 2008 door de Consumentenautoriteit in kennis gesteld dat de toezichthoudende ambtenaren van de Consumentenautoriteit hebben geconstateerd dat ondernemingen uit de franchiseorganisatie artikel 6:193c lid 2 onder b van het Burgerlijk Wetboek (BW) overtreden.

2. In artikel 6:193c lid 2 onder b van het BW staat dat een handelspraktijk misleidend is indien de handelaar een verplichting die is opgenomen in een gedragscode niet nakomt voor zover de verplichting concreet en kenbaar is, en de handelaar aangeeft dat hij aan die gedragscode gebonden is, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.

3. Op grond van artikel 6:193 a onder i van het BW wordt het volgende verstaan onder gedragscode: "regels die vaststellen hoe handelaren die zich aan de code binden, zich gedragen met betrekking tot een of meer bepaalde handelspraktijken of bedrijfssectoren en die niet bij of krachtens wettelijke voorschriften zijn vastgesteld".

4. De heer Van Pelt verklaarde namens de franchisegever Grando Retail B.V. dat de aangesloten ondernemingen op grond van het franchisecontract verplicht zijn aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW) en zich aan de regelingen en procedures van het CBW dienen te houden. De toezichthoudende ambtenaren van de CA hebben geconstateerd dat door  franchiesenemers van Grando Retail B.V. het CBW-erkend etiket wordt gevoerd. De leden van de CBW dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van het CBW. Op de CBW-erkend brochure voorafgaande aan de algemene voorwaarden van het CBW, onder meer te vinden op de website van www.cbw-erkend.nl, is namelijk het volgende vermeld: "Winkels die CBW-erkend zijn, hanteren Algemene voorwaarden die de consument extra goed beschermen".

5. De algemene voorwaarden van het CBW is een regeling van een brancheorganisatie. Deze algemene voorwaarden zijn aan te merken als een gedragscode, omdat deelnemers zich hieraan dienen te binden.

6. De ondernemers die CBW aangesloten zijn, voeren een etiket dat aangeeft CBW erkend te zijn. Dit impliceert dat zij zich voegen naar de regels die gelden voor hen als CBW aangeslotene. Hiermee maken zij kenbaar dat zij zich binden aan de algemene voorwaarden van het CBW.

7. Artikel 5 van de algemene voorwaarden van het CBW zegt dat de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst met een consument gerechtigd is een aanbetaling te vragen. Voor keukens geldt een maximum aanbetalingspercentage van 15%.

Artikel 11 van deze voorwaarden zegt dat elke overeenkomst van koop en verkoop geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

De algemene voorwaarden van het CBW verstaan onder aflevering de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of halfgerede producten aan de afnemer.

8. Grando Retail B.V. erkent dat franchisenemers van haar organisatie niet volledig handelen conform de algemene voorwaarden van het CBW en dat derhalve overtreding plaatsvindt van artikel 6:193c lid 2 onder b BW. Dit geldt in het bijzonder voor de tekstuele inrichting van het standaard koopovereenkomstformulier, op welk formulier in verschillende verschijningsvormen is vermeld dat het aanbetalingspercentage 25% bedraagt en/of het totaalbedrag voor levering betaald dient te zijn, waarbij verschillend is welke termijn voor levering wordt aangehouden waarvoor het totaalbedrag door de consument betaald dient te zijn.

9. Grando Retail B.V. heeft aangegeven te hechten aan de belangen van consumenten en heeft voorts aangegeven dat de overtreding als genoemd in randnummer 1 niet opzettelijk is begaan.

10. Grando Retail B.V. zegt toe de, door de toezichthoudende ambtenaren van de Consumentenautoriteit in randnummer 1, geconstateerde overtreding te beëindigen en in de toekomst het in randnummer 1 genoemde artikel niet meer te overtreden.

11. Teneinde de overtredingen te beëindigen en in de toekomst beëindigd te houden zegt Grando Retail B.V. toe om wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomsten en in de instructies aan haar franchisenemers en verder voor zover nodig.

12. De wijzigingen die worden doorgevoerd op de koopovereenkomsten zijn dat:

  • de aanbetaling bij aangaan van de overeenkomst maximaal 15% bedraagt 
  • met betrekking tot betaling van het totaalbedrag wordt vermeld een tekst luidende;

"Uiterlijk bij aflevering dient het volledige aankoopbedrag aan Grando (+vermelding handelsnaam franchisenemer) te worden voldaan." 

13. Grando retail B.V. zegt toe haar franchisenemers te instrueren overeenkomstig het gestelde in randnummer 12.

14. Grando Retail B.V. zegt toe de in randnummer 12 en 13 genoemde punten zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 februari 2009 door te voeren.  

15. Grando Retail B.V. zegt toe haar medewerking te verlenen aan het toezicht door de Consumentenautoriteit op de naleving van de toezegging.

16. Grando Retail B.V. zegt toe de Consumentenautoriteit informatie te verstrekken over de doorgevoerde aanpassingen met betrekking tot de in randnummer 12 en 13 genoemde punten binnen de in randnummer 14 gestelde termijn door verstrekking van de aangepaste  koopovereenkomst en het instructiemateriaal.

17. Grando Retail B.V. zegt toe op verzoek van de Consumentenautoriteit informatie te verstrekken over de handelspraktijken van haar franchisenemers genoemd in randnummer 12 en 13.

18. Grando Retail B.V. stemt in met de openbaarmaking van deze toezegging door de Consumentenautoriteit.

Ondertekening

Plaats:

Datum:

Handtekening

Grando Retail B.V.