Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Klachten over sms-diensten houden aan

De Consumentenautoriteit heeft zich in het eerste halfjaar van 2008 gericht op de aandachtsgebieden 'sms-diensten', 'garantiestelling reisbranche' en 'garantie & conformiteit'. Wat de sms-diensten betreft constateert de Consumentenautoriteit dat het aantal meldingen hierover bij ConsuWijzer, het informatieloket voor consumenten, nog steeds aanzienlijk is. In het eerste halfjaar ontving ConsuWijzer 730 meldingen. Ook na invoering van de vernieuwde sms-gedragscode op 1 april jl. bleef het aantal klachten op hetzelfde niveau. De Consumentenautoriteit zet daarom nog steeds volop in op de handhaving. Zo heeft zij eind 2007 zes klachten ingediend over misleidende ringtone-reclames bij de Stichting Reclame Code. Deze zes klachten zijn toegewezen en de uitingen zijn aangepast. In één zaak heeft de Consumentenautoriteit rapport opgemaakt en twee onderzoeken lopen nog. De Consumentenautoriteit zal er, samen met OPTA, de komende periode scherp op toezien of de SMS-aanbieders de regels naleven. Klachten van consumenten bij ConsuWijzer zijn hiervoor een belangrijke graadmeter.

Wat betreft het aandachtsgebied garantie & conformiteit is veel energie gestoken in de voorlichting aan ondernemers over de regels rondom garantie. Wat de meldingen van consumenten betreft blijven garantieklachten aan kop gaan. In het eerste halfjaar ontving ConsuWijzer 4000 klachten en meldingen over garantie. De Consumentenautoriteit is op basis daarvan onderzoeken gestart naar mogelijke overtredingen van de wettelijke regels met betrekking tot garantie & conformiteit. De Consumentenautoriteit zal de komende maanden onderzoek doen naar het bijkopen van garantie, een fenomeen dat veel voorkomt in de elektronicabranche.

Garantiestelling reisbranche: de Consumentenautoriteit is een onderzoek gestart bij een groot aantal reisorganisatoren die mogelijk de wettelijk verplichte garantiestelling bij faillissement niet of onvoldoende hebben geregeld. Later dit jaar zullen hiervan de resultaten bekend worden gemaakt.

Buiten de Agenda zijn vier zaken in behandeling genomen die gaan over koop op afstand. Er zijn 18 bedrijfsbezoeken afgelegd. Het aantal zaken dat in het eerste halfjaar van 2008 werd afgerond is 99. Hiermee zijn vrijwel alle zaken uit 2007 afgerond.

In twee zaken heeft de Consumentenautoriteit in 2008 een boete opgelegd (PostGarant EUR 130.000 en UPC EUR 303.000) in combinatie met een last onder dwangsom om naleving af te dwingen. Beide bedrijven hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. In de zaak Garant-O-Matic heeft de Consumentenautoriteit van het bedrijf een toezegging gekregen dat men zich voortaan zal houden aan de regels.

In 2008 heeft de Consumentenautoriteit via het netwerk van Europese consumententoezichthouders 22 handhavingsverzoeken, 20 signalen en 5 informatieverzoeken ontvangen. De meeste hiervan waren afkomstig uit België en hadden betrekking op tekortkomingen in de informatie op websites, veelal van reisaanbieders.

De aandachtsgebieden 'algemene voorwaarden' en 'oneerlijke handelspraktijken' staan gepland voor het tweede half jaar. De Consumentenautoriteit zal later dan was voorzien starten met de handhaving van de Wet op de oneerlijke handelspraktijken (OHP). Het wetsvoorstel dat de Europese richtlijn OHP moet implementeren in Nederland ligt ter behandeling voor in de Eerste Kamer. Vanaf het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt, gaat de Consumentenautoriteit toezien op de naleving van deze regels. Wat de algemene voorwaarden betreft zal de Consumentenautoriteit de keuken- en meubelbranche onder de loep nemen.

Informatie aan consumenten

In maart heeft de Consumentenautoriteit consumenten voorgelicht over misleidende verkooptrucs. Met haar voorlichtingsactiviteiten heeft de Consumentenautoriteit via gedrukte media ruim 1.500.000 consumenten bereikt. Daarnaast is er informatie verstrekt via andere kanalen, zoals internet. Deze voorlichtingsactie hield verband met 'Fraud Prevention Month', een initiatief van het wereldwijde netwerk van consumententoezichthouders ICPEN om gelijktijdig aandacht te vragen voor het thema 'Fraud Prevention'. De Consumentenautoriteit heeft, in samenwerking met de Belgische consumentenautoriteit, een speciale Lucky Luke strip uitgebracht met als thema 'Sluipend bedrog'. Van dit stripboek zijn 5000 exemplaren gratis verspreid via de website van ConsuWijzer.

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft een instructie opgesteld voor gevallen waarin de Consumentenautoriteit consumenten waarschuwt voor een schadeveroorzakende handelspraktijk van een bepaalde onderneming zonder dat op dat moment al een overtreding is vastgesteld. De instructie heeft betrekking op de waarborgen die bij deze vorm van informatieverstrekking gelden. Als er sprake is van een acuut en reëel risico voor consumenten en/of aantoonbare economische schade en een redelijk vermoeden van een overtreding mag de Consumentenautoriteit de naam van de individuele onderneming noemen om consumenten snel en efficiënt te informeren en zo schade te voorkomen.

De aanwijzing is op 26 maart openbaar gemaakt via de Staatscourant.

ConsuWijzer

De teksten over de rechten van consumenten op het gebied van garantie zijn onlangs aangescherpt. Dit houdt verband met de recente uitspraak van het Europese Hof in de Quelle-zaak. Hierin is geoordeeld dat de consument niet kan worden verplicht tot bijbetaling bij herstel of vervanging van een ondeugdelijk product. Opvallend is, dat dit ook het onderwerp is waarover bij ConsuWijzer de meeste klachten worden gemeld: verkoper weigert (kosteloze) reparatie of vervanging van het product als het ondeugdelijk is gebleken. 1500 van de 4000 meldingen en klachten inzake garantie gingen hierover.

De belangrijkste sectoren binnen het toezichtsgebied van de Consumentenautoriteit waarover bij ConsuWijzer wordt geklaagd zijn:

  • Elektronica / witgoed / huishoudelijke apparaten (1460 meldingen)
  • Keuken- en meubelbranche (1050)
  • Koop op afstand / telemarketing (760)
  • Sms-diensten/ ringtones (730)
  • Reisbureaus / reisorganisatoren (400)