Kruimelpad

Brochure en uitgave

Consumentenautoriteit Agenda 2008

21-01-2008

De Consumentenautoriteit zal zich in 2008 met name bezighouden met:

Onredelijke bedingen in algemene voorwaarden

De Consumentenautoriteit gaat eenzijdig opgestelde algemene voorwaarden in de meubel- en keukenbranche onderzoeken. In deze branche worden forse consumentenbestedingen gedaan. De Consumentenautoriteit ontvangt via haar informatieloket ConsuWijzer veel signalen over mogelijk onredelijke bepalingen in algemene voorwaarden.

Garantiestelling reisbranche bij financieel onvermogen

Reisaanbieders zijn verplicht maatregelen te treffen om de consument te beschermen tegen financiële schade door een faillissement. De Consumentenautoriteit controleert bij reisaanbieders die niet zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) hoe zij hun wettelijke garantiestelling hebben geregeld. Indien dit onvoldoende is, zal de toezichthouder optreden.

Garantie en conformiteit

De Consumentenautoriteit gaat handhavend optreden tegen ondernemers die het recht van de consument op garantie en op een goed product structureel niet nakomen. Ook gaat de Consumentenautoriteit onderzoek doen naar nut en noodzaak van garantieverzekeringen. Tevens zal de toezichthouder samen met ondernemersverenigingen bedrijven voorlichten over de regels rondom garantie en conformiteit.

Sms-diensten, zoals ringtones

In 2007 heeft de Consumentenautoriteit, samen met OPTA, een meldpunt ringtones geopend op ConsuWijzer. De vele reacties hierop zijn voor de Consumentenautoriteit aanleiding dit onderwerp op de Agenda te plaatsen. Het toezicht van de Consumentenautoriteit richt zich op de informatieverschaffing van aanbieders van ringtones: is de informatie juist, volledig en ondubbelzinnig? Dit is extra belangrijk als aanbieders zich richten op kinderen of jongeren.

Oneerlijke handelspraktijken

In de loop van 2008 worden de nieuwe regels inzake oneerlijke handelspraktijken van kracht. Hierbinnen zal de Consumentenautoriteit zich vooral richten op misleidende en agressieve verkoopmethoden en misbruik van keurmerken en gedragscodes.

Toelichting op de Agenda

De keuze voor de thema's in de Agenda is gebaseerd op signalen uit de markt, meldingen van consumenten bij ConsuWijzer, de ervaringen met de Agenda 2007 en op een consultatieronde bij consumentenorganisaties en andere partijen.

Naast de onderwerpen uit de Agenda houdt de Consumentenautoriteit capaciteit vrij om in te grijpen als zich ergens onverwachts grote problemen voordoen én voor Europese zaken, een andere belangrijke taak van de toezichthouder. De Consumentenautoriteit kan zelf boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden, of naar de rechter stappen met het verzoek de overtreding te doen staken.

De Consumentenautoriteit bestaat een jaar. Directeur Marije Hulshof stelt vast, dat met de komst van de Consumentenautoriteit en het informatieloket ConsuWijzer het consumentenrecht duidelijk op de kaart is gezet. Terugblikkend stelt zij: "Ons werkterrein is breed en er komt veel op ons af. Om maximaal effectief te kunnen zijn, willen we daar zijn waar de consument ons het meest nodig heeft. Vandaar deze Agenda. Een aantal onderwerpen uit de Agenda 2007 keert terug, omdat een langere adem nodig is om structureel resultaat te kunnen boeken. Het informatieloket voor consumenten ConsuWijzer, waarin ook de NMa en OPTA participeren, is voor ons een belangrijk instrument. Enerzijds om consumenten bewust te maken van hun rechten en anderzijds om problemen tijdig te signaleren."