Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Evaluatie Elektriciteitswet 1998 en Gaswet door de NMa

01-05-2012

In de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is bepaald dat de NMa periodiek de doeltreffendheid en de effecten van deze wetten evalueert. De Regeling Evaluatie Elektriciteitswet en Gaswet bevat nadere regels voor de inhoud van het evaluatieverslag, waaronder een aantal overkoepelende doelstellingen en enkele evaluatiethema’s waaraan specifiek aandacht moet worden besteed.

In bijgaand verslag zijn de uitkomsten opgenomen van de evaluatie door de NMa. Daarin zijn voor elk evaluatiethema de belangrijkste knelpunten geïdentificeerd en wordt ingegaan op oplossingsrichtingen die ervoor kunnen zorgen dat de huidige wetten, gegeven hun beoogde doelstellingen, effectiever en efficiënter kunnen functioneren. Daarnaast bevat het verslag aanbevelingen om te komen tot meer deregulering, dejuridisering, het verminderen van uitvoerings- en toezichtslasten en het verminderen van administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten.

De in het verslag opgenomen aanbevelingen hebben een gemene deler, namelijk dat zij zien op het creëren van meer flexibiliteit in de energiewetgeving. Het aanbrengen van deze flexibiliteit biedt de benodigde handvatten om de juiste balans te vinden tussen de vaak tegengestelde belangen die de NMa moet wegen ten aanzien van de dilemma’s die inherent zijn aan marktregulering. Een voorbeeld van zo’n dilemma is de afweging tussen enerzijds het uitgangspunt dat de consument niet teveel betaalt en anderzijds het belang van het op peil houden van de kwaliteit van de energievoorziening en de daarmee verbonden investeringen.
Daarnaast leidt meer flexibiliteit in de wetgeving ertoe dat beter en sneller kan worden ingespeeld op snel wijzigende marktomstandigheden, zoals de transitie naar duurzaamheid en de integratie van de Europese energiemarkten. Op die wijze wordt tevens bijgedragen aan een effectieve en oplossingsgerichte aanpak door de NMa en kan eerder worden geprioriteerd. Dit sluit aan bij het feit dat de toezichthouder met steeds minder middelen meer taken moet uitvoeren, waardoor eveneens ruimte nodig is voor prioritering.

Tot slot bevat het verslag een aantal bijlagen met (i) samenvattingen van de marktmonitors en (ii) de diverse externe onderzoeken die mede ten grondslag liggen aan de evaluatie.