Kruimelpad

Presentatie

Speech directeur DTe t.b.v. de opening van de Energie-website van de Consumentenbond

03-06-2004

Op 2 juni 2004 gaf Gert Zijl, de Directeur van de Dienst uitvoering en Toezicht energie (DTe) van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, een toespraak in het kader van de feestelijke opening van de Energie-website van de Consumentenbond.

In deze speech staat hij stil bij de voorbereidingen op de liberalisering van de energiemarkt en zijn visie en het beleid van de DTe, als toezichthouder op de energiemarkt.

Lees hieronder de volledige speech van Zijl over de consument en de energiemarkt.

 

Volledige speech van Gert Zijl t.b.v. de feestelijke opening van de Energie-website van de Consumentenbond, d.d. 2 juni 2004

Inleiding

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken richting de organisator van deze bijeenkomst, de Consumentenbond om mij in de gelegenheid te stellen een woord tot u te richten. In de aanloop naar de liberalisering van de energiemarkt vind ik het uitermate belangrijk mijn visie en het beleid van de DTe, als toezichthouder op de energiemarkt aan u kenbaar te maken. Het gaat hierbij om drie belangrijke zaken die van groot belang zijn , opdat de consument straks, in het dynamische proces dat liberalisering heet een weloverwogen keuze kan maken.

Waar gaat het om?

  1. De voorbereiding van de energiebedrijven op de liberalisering van de markt
  2. Keuzevrijheid van consumenten en
  3. Het beschermen van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken

De voorbereiding

Net als de Minister aangaf, zal de ingrijpende overgang naar een vrije markt niet 100 procent vlekkeloos verlopen. Maar van chaos en rampen zal geen sprake zijn. DTe heeft mede op basis van de onlangs uitgevoerde quick scan zelf bij de bedrijven geconstateerd dat zij zich goed hebben voorbereid op de marktopening. De bedrijven hebben de afgelopen tijd een grote vooruitgang geboekt op het gebied van het switchproces en de facturering.

Kortom, de consument kan 1 juli met vertrouwen tegemoet zien. Ook omdat DTe er op toe ziet dat consumenten daadwerkelijk iets te kiezen hebben.

Keuzevrijheid

Effectieve concurrentie staat en valt met de keuzevrijheid van de consument. En de (feitelijke) mogelijkheden die de consument heeft om daar gebruik van te maken. DTe zal er alles aan doen om hiervoor te zorgen. Hoe doen wij dat?

Switchen

De DTe zal, ook na 1 juli, scherp blijven toezien op het adequaat afhandelen van het switchproces zodat de consument snel, efficiënt en zonder onnodig gedoe en rompslomp de overstap naar een andere leverancier kunnen maken. Het relatief eenvoudig kunnen switchen door de consument vormt de basis van effectieve marktwerking. En de netbeheerders zijn momenteel prima in staat om 5 % van hun aansluitingen in één maand tijd te kunnen switchen. Mocht het nodig zijn, dan treden wij hard op tegen de bedrijven die de switch in de toekomst onvoldoende afhandelen.

De factuur

Een ander belangrijk onderwerp in dit kader is de facturering! Facturen moeten kloppen, moeten op tijd binnenkomen en moeten duidelijk zijn. Ik verwacht binnenkort mijn overleg met de energiebedrijven over de duidelijkheid van de factuur af te ronden en u de criteria te kunnen presenteren waaraan een energierekening dient te voldoen. Aan u de test of de bedrijven zich hier ook aan houden. Mochten de energiebedrijven zich niet aan de criteria houden en krijgt u bijvoorbeeld nog steeds onduidelijke rekeningen nadat wij onze criteria bekend hebben gemaakt? Kaart het aan bij uw energiebedrijf en vervolgens bij de geschillencommissie. Komt u er dan nog niet uit? Dan nodig ik u uit dit te melden bij de informatielijn van de DTe. Met behulp van deze signalen kunnen wij gerichte acties ondernemen richting de bedrijven die zich niet aan de regels houden. Als extra prikkel richting deze energiebedrijven, worden de klachten meegenomen in rapportages die op onze website staan. Op basis hiervan kan de consument zelf beoordelen welk bedrijf in zijn of haar ogen goed of slecht presteert en zo een weloverwogen keuze maken. Ook vindt u in deze rapportages terug of de bedrijven de switch adequaat afhandelen.

Kortom, goed verlopende switch- en factureringsprocessen zijn de onontbeerlijke pijlers van een effectieve energiemarkt. DTe ziet er op toe dat ook na 1 juli deze pijlers fier overeind blijven.

Oneerlijke handelspraktijken

Last but not least is de bescherming van consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken. Een markt is alleen effectief als de consument erop kan vertrouwen dat energieleveranciers zich aan de regels houden. En dat zij hun klanten niet op een misleidende manier benaderen om over te stappen naar een andere leverancier. Of hun huidige klanten op een oneerlijke manier aan zich willen binden. De DTe treedt hier stevig tegen op. Ik ben dan ook blij dat wij binnenkort een oordeel mogen vellen over de toelaatbaarheid van handelspraktijken. Hierdoor kunnen we sneller en effectiever optreden tegen aanbieders die ontoelaatbare handelspraktijken hanteren.

Ook accepteert DTe geen leveringsvoorwaarden waarbij afnemers worden overgezet naar een ander contract zonder een expliciet akkoord van deze klant. Ook houden wij scherp in de gaten of klanten alleen van leverancier wisselen als zij daar zelf voor hebben gekozen. Ik ben blij dat wij in de nabije toekomst ook gewijzigde leveringsvoorwaarden kunnen toetsen en die, indien nodig, ongeldig kunnen verklaren. Op die manier hoeft niet iedere consument achteraf bij de rechter zijn gelijk te halen als hij een probleem heeft met een energiebedrijf.

Voldoet het bedrijf niet aan deze regels dan zullen wij het bedrijf er op aanspreken en, indien nodig, stevig optreden! Dat kan inhouden dat we een waarschuwing geven, maar ook dat we (binnenkort) een boete opleggen of, en dat is een hele drastische maatregel: een vergunning intrekken!!

Slot

Wat was nou mijn boodschap vanmiddag voor u?

  • De consument kan 1 juli met vertrouwen tegemoet zien omdat de bedrijven de zaken goed hebben voorbereid, maar ook omdat DTe er is om erop toe te zien dat consumenten daadwerkelijk iets te kiezen hebben.
  • DTe treedt stevig op om consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.
  • Heeft u een probleem met uw energiebedrijf waar u niet uitkomt? Ook niet nadat u dit probleem heeft aangekaart bij het betreffende bedrijf en de geschillencommissie? Meldt het bij de DTe! Met behulp van deze klachten kan DTe effectief optreden en markten laten werken wat uiteindelijk ten goede komt aan de consument.