Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Informele Zienswijze Gasopslaginstallatie Bergermeer

NL, 06-08-2009

TAQA Onshore BV (de toekomstige gasopslagbeheerder van de Gasopslag Bergermeer en dochter van TAQA Energy BV) heeft de Energiekamer duidelijkheid gevraagd over de plaats die een samenwerkingsconstructie met Gazprom export inneemt in het huidige wettelijk kader dat van toepassing is op gasopslagbeheerders.

De samenwerkingsconstructie is gebaseerd op een ruilovereenkomst tussen TAQA en Gazprom, waarbij deze laatste in de complete behoefte aan zogeheten kussengas voorziet en daarvoor gedurende een lange termijn een aanzienlijk deel van de opslagcapaciteit mag gebruiken. Overige capaciteit van de opslaginstallatie zal tevens door de gasopslagbeheerder aan de markt ter beschikking worden gesteld.

Met deze informele zienswijze van 6 augustus 2009 verschaft de Energiekamer inzicht in hoe de voorgenomen samenwerking in het licht van de Europese en nationale wettelijke bepalingen moet worden bezien. De Energiekamer geeft aan in beginsel geen bezwaren te zien tegen de ruilovereenkomst op zich. Wel maakt de Energiekamer duidelijk dat de stem die Gazprom export of een andere dochter van Gazprom verwerft in het technische beheer van de opslag zich moet beperken tot puur technische aangelegenheden die zien op onderhoud, op het eigen kussengas of op de eigen capaciteit en derhalve in geen geval de beschikbaarheid van de capaciteit van andere derden kan beïnvloeden. Daarbij hecht de Energiekamer ook veel waarde aan de implementatie van de 'use-it-or-lose-it'-constructie zoals aangegeven door de gasopslagbeheerder

Met de zekerheid van de onderhavige informele zienswijze komt de realisatie van de Gasopslag Bergermeer, die een van de grootste van West-Europa is, weer een stap dichterbij. Het is de verwachting dat zij in 2013 operationeel zal worden.

Onderstaande Informele Zienswijze is op enkele punten gecensureerd omwille van bedrijfsvertrouwelijkheid.


English, 06-08-2009

Informal opinion of the Dutch Office of Energy Regulation on the development and operation of the natural gas storage facility Bergermeer

TAQA Onshore BV (the future storage system operator of Bergermeer Gas Storage, and subsidiary of TAQA Energy BV) had requested the Dutch Office of Energy Regulation to clarify the exact status of a cooperation arrangement it has concluded with Russian gas company Gazprom export in relation to the current legal framework that is applicable to storage system operators. The cooperation arrangement is based on a trade agreement between TAQA and Gazprom, where the latter will meet total demand for so-called cushion gas, and can, for that purpose, use a significant share of total storage capacity for a longer period of time. The remaining capacity of the storage facility will be put on the market by the storage-system operator.

In its informal opinion of August 6th, 2009, the Dutch Office of Energy Regulation has clarified how the planned cooperation should be viewed in light of European and national legal regulations. In principle, the Office of Energy Regulation does not object the trade agreement in itself. However, the Office of Energy Regulation does state that the influence that Gazprom export or any other subsidiary of Gazprom gains with regard to technical management of the storage facility should be limited to purely technical matters that cover maintenance, its own cushion gas, or its own capacity, and that the influence should under no circumstances cover the availability of the capacity of other third parties. In this context, the Office of Energy Regulation greatly values the implementation of the 'use-it-or-lose-it'-construction, as indicated by the storage system operator.

Realization of the Bergermeer Gas Storage, one of the biggest in Western Europe, is another step closer, now that this informal opinion has provided more clarity. The facility is expected to be fully operational by 2013.

The Informal Opinion has been slightly censored for reasons of confidentiality.

 

Bijlagen

103251 Informele Zienswijze gasopslaginstallatie Bergermeer (PDF - 209.93 KB)