Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie inzake de herinrichting van de tarieven van het landelijk gastransport

Ingevolge artikel 82, derde lid van de Gaswet zendt de netbeheerder van het landelijk gastransportnet jaarlijks voor 1 september een voorstel voor de tarieven voor uitvoering van de taken genoemd in artikelen 10 en 10a, eerste lid, onderdeel b, c en d van de Gaswet, met inachtneming van de tariefstructuren, aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad). Het tariefvoorstel wordt beoordeeld door de Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de tarieven voor het jaar 2011 worden al dan niet gewijzigd vastgesteld door de Raad ingevolge artikel 82, vierde lid van de Gaswet.

De netbeheerder van het landelijk gastransportnet, Gas Transport Services B.V. (hierna: GTS) heeft aangegeven om met ingang van 2011 een herinrichting van de transport(gerelateerde) tarieven door te willen voeren. Door de complexiteit van de voorgenomen herinrichting en de korte periode die de Raad in het reguliere proces heeft om te beslissen op een tariefvoorstel, kan een zorgvuldige en tijdige besluitvorming in de knel komen. Om die reden heeft de Raad het voornemen bekend gemaakt om in het voorjaar van 2010 een consultatie te organiseren op basis van een door GTS in te dienen concept-tariefvoorstel voor de transport(gerelateerde) diensten.

Het concept-tariefvoorstel ligt vanaf de dag van publicatie tot en met 18 juni 2010 ter inzage.
Bedrijfsvertrouwelijke informatie maakt geen deel uit van de terinzagelegging.

Partijen hebben tot het einde van de inzagetermijn de gelegenheid om hun zienswijze op het voorstel naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Voor een verzoek om door de Energiekamer te worden gehoord kunt u contact opnemen met Ariane Kruijtzer, telefoonnummer 070-330 1359. Een schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van zaaknummer 103378, richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

Een ieder kan zijn of haar zienswijze op het voorstel mondeling toelichten op een hoorzitting. Deze hoorzitting zal plaatsvinden op 28 juni 2010 van 10:00 uur tot 15:00 uur ten kantore van de Energiekamer (Wijnhaven 24, 2511 GA te Den Haag). U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 juni 2010 bij Ariane Kruijtzer, telefoonnummer 070-330 1359. Indien u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

 

Bijlagen

Zienswijze NOPEGA openbaar (PDF - 2.18 MB) Zienswijze OCI openbaar (PDF - 555.2 KB) Zienswijze Gazprom openbaar (PDF - 508.38 KB) Zienswijze NUON openbaar (PDF - 1.19 MB) Zienswijze EFET openbaar (PDF - 359.87 KB) Zienswijze EON openbaar (PDF - 538.96 KB) Zienswijze LTO Noord Glaskracht openbaar (PDF - 95.49 KB) Zienswijze EDF openbaar (PDF - 95.24 KB) Zienswijze Intergen openbaar (PDF - 561.13 KB) Zienswijze ExxonMobil openbaar (PDF - 87.96 KB) Zienswijze GasTerra openbaar (PDF - 124.64 KB) Zienswijze GDF SUEZ openbaar (PDF - 2.13 MB) Zienswijze TAQA openbaar (PDF - 232.12 KB) Zienswijze VEMW openbaar (PDF - 95.91 KB) Zienswijze VOEG openbaar (PDF - 839.86 KB) Consultatiedocument tariefherinrichting landelijk gastransport (PDF - 285.3 KB) Staatscourant - 4 (PDF - 143.7 KB) Motivering concept voorstel tarieven 2011 (PDF - 159.13 KB) Bijlage 1 tariefsystemen TSO's (PDF - 65.75 KB) Bijlage 2 hoofdlijnen tariefherinrichting (bollenplaatjes) (PDF - 176.52 KB) Bijlage 3 comparison of transit routes (PDF - 179.98 KB) Bijlage 4 Nieuwe PD 2011 (PDF - 78 KB) Bijlage 5 Toelichting Uitbreidingsinvestering (PDF - 583.03 KB) GTS-TAR concept voorstel tarieven 2011 openbaar (XLS - 2.06 MB)