Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Facturering energiebedrijven 2e fase verbeterd

Begin februari 2004 heeft DTe zijn bevindingen naar aanleiding van zijn tweede onderzoek naar de achterstanden bij de overdracht van meetgegevens en de facturering van zakelijke afnemers gerapporteerd aan de Minister van Economische Zaken. Het eerste onderzoek had betrekking op de situatie per 1 april 2003. DTe heeft hierover op 17 juni 2003 gerapporteerd aan de Minister van Economische Zaken. Het vervolgonderzoek heeft betrekking op de situatie per 1 oktober 2003. Uit dit vervolgonderzoek blijkt dat energiebedrijven steeds beter in staat zijn om de grote en middelgrote bedrijven, die sinds 2002 vrij zijn in de keuze van hun elektriciteitsleverancier, tijdig te factureren.

Wel waren er per 1 oktober 2003 nog de nodige problemen bij het verstrekken van meetgegevens en het factureren van grootzakelijke afnemers. Uit het onderzoek van DTe kwamen de volgende oorzaken naar voren:
1. De kwaliteit van de (basis)administratie;
2. De kwaliteit van de aangeleverde verbruiksgegevens;
3. De wijze waarop de verbruiksgegevens worden aangeleverd (format) en
4. De snelheid van aanlevering van verbruiksgegevens (tijdigheid).

De meeste marktpartijen spraken echter de verwachting uit dat de problemen rond 1 maart 2004 zouden zijn opgelost. Uit een recent onderzoek door Lloyd's Register Management Consultants in opdracht van de Minister van Economische Zaken naar de situatie per 1 maart 2004 blijkt ook dat de energiebedrijven deze verwachting grotendeels waar hebben gemaakt.

Met de in 2003 vastgestelde nieuwe Meetcode elektriciteit die op 1 maart 2004 in werking is getreden verwacht DTe verdere problemen te voorkomen. De nieuwe Meetcode elektriciteit bevat een duidelijke taakverdeling tussen de meetbedrijven en de netbeheerders en draagt daarmee bij aan een betrouwbare en doelmatige verwerking en uitwisseling van meetgegevens. Gelet op het belang van een juiste en tijdige uitwisseling van meetgegevens zal DTe de ontwikkelingen op het gebied van de dataoverdracht en de facturering ook de komende periode nauwlettend volgen. Zonodig zal DTe daarbij optreden tegen overtreders van de nieuwe Meetcode.

 

Bijlagen

eerste onderzoek (PDF - 122.08 KB) tweede onderzoek (PDF - 155.16 KB) onderzoek door Lloyd's Register Management Consultants (PDF - 253.47 KB)