Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa houdt fusie Veluwse zorginstellingen tegen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) houdt de voorgenomen fusie tussen Zorggroep Noordwest-Veluwe en Het Baken tegen. Volgens de NMa valt door de fusie voor beide instellingen de belangrijkste concurrent weg. Hierdoor nemen de keuzemogelijkheden voor cliënten af en vervalt de huidige onderlinge concurrentie tussen de zorginstellingen. De NMa stelt tevens een vergunningseis voor de fusie tussen twee ziekenhuizen in Tilburg. De kans bestaat dat deze fusie de concurrentie beperkt voor klinische en niet-klinische algemene ziekenhuiszorg. Als de ziekenhuizen een vergunning aanvragen, dan moet de NMa binnen 13 weken beslissen of de concentratie wel of niet wordt toegestaan.

Sinds eind juni van dit jaar deed de NMa uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van een mogelijke fusie tussen beide aanbieders van onder andere verpleeghuiszorg. Het onderzoek toont aan dat cliënten voor verpleeghuiszorg veelal kiezen voor een aanbieder in de directe omgeving. Cliënten zijn in deze regio dan ook vooral aangewezen op Zorggroep Noordwest-Veluwe en Het Baken. Het weigeren van de vergunning voorkomt dat door de fusie de betrokken zorginstellingen onvoldoende gestimuleerd worden zich positief te onderscheiden op bijvoorbeeld de vernieuwing en verbetering van de zorg. De concurrentiedruk vanuit de grootste concurrent zou na de fusie immers veel kleiner zijn.

Op 10 november hebben het TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk, Tilburg en Oisterwijk en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg hun voornemen tot fuseren bij de NMa gemeld. Vervolgens heeft de NMa onder meer per gemeente onderzocht naar welke ziekenhuizen de voorkeur van patiënten uitgaat en wat de reisafstanden zijn naar verschillende ziekenhuizen in Noord-Brabant. Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de patiënten uit Midden-Brabant voor algemene ziekenhuiszorg naar één van de ziekenhuizen gaat. De twee ziekenhuizen concurreren dus met name met elkaar. De concurrentie vanuit ziekenhuizen in Breda, 's-Hertogenbosch en omgeving Eindhoven is veel minder groot dan tussen de ziekenhuizen die nu willen fuseren.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deelt het oordeel van de NMa dat beide fusies mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de zorgkantoorregio Zwolle en de ziekenhuiszorg in de omgeving Tilburg.

Sinds 2004 heeft de NMa in de zorgsector ruim 150 concentraties beoordeeld. In acht zaken hebben de beoogde fusiepartners zelfstandig de fusieplannen, mede gelet op de bezwaren van de NMa, niet voortgezet. Daarnaast is in acht zaken de concentratie in gewijzigde vorm tot stand gebracht, nadat partijen zogenaamde remedies (voorstellen) hadden aangeboden om de door de NMa geconstateerde bezwaren weg te nemen. Het aantal zorgfusies dat de NMa beoordeelt, is sinds 1 januari 2008 flink toegenomen omdat per die datum de omzetdrempel voor de meldingsplicht van fusies bij de NMa van zorginstellingen werd verlaagd. Bij het toetsen van concentraties is het doel van de NMa de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te bewaken door de keuzemogelijkheden van cliënten te behouden.