Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Pentalateraal Energieforum (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland)

Tijdens een plenaire bijeenkomst van het Pentalateraal Energieforum in Luxemburg op 6 juni hebben de forumdeelnemers een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend over koppeling van de elektriciteitsmarkten en leveringszekerheid in de regio Centraal West Europa.

De ministers die deelnemen aan het Pentalateraal Energieforum en vertegenwoordigers van regelgevende instanties, netbeheerders, elektriciteitsbeurzen en marktpartijen in de regio Centraal‑West‑Europa (bestaande uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland), hebben vandaag een gemeenschappelijke intentieverklaring ondertekend over marktkoppeling en leveringszekerheid in Centraal‑West‑Europa. De ondertekening vond plaats tijdens een plenaire bijeenkomst die werd gehouden in het International Conference Center in Luxemburg.

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap op weg naar een efficiënt functionerende en grensoverschrijdende elektriciteitsmarkt in de regio en is tevens bedoeld als basis voor verdere Europese integratie. Belangrijke onderdelen van de intentieverklaring zijn onder meer de ontwikkeling van een op vermogensstromen gebaseerd regionaal marktkoppelingssysteem in de periode tot 2009, een aantal maatregelen ter verbetering van de leveringszekerheid die reeds vanaf 2007 moeten worden geïmplementeerd, en verschillende bepalingen die betrekking hebben op de organisatie van het Pentalateraal Energieforum.

Marktkoppeling

De analyse, het ontwerp en de invoering van een op vermogensstromen gebaseerd systeem voor marktkoppeling tussen de vijf landen in de regio Centraal‑West‑Europa is een van de belangrijkste doelstellingen van de gemeenschappelijke intentieverklaring. Een dergelijk systeem zou uiterlijk in januari 2009 ingevoerd moeten zijn. Marktkoppeling op basis van vermogensstromen zorgt voor een betrouwbaarder elektrisch systeem en een efficiënter functionerende regionale elektriciteitsmarkt door de invoering van één regionaal systeem waarbij impliciete veilingen plaatsvinden op basis van een regionale berekening van de vermogensstromen.

Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van netbeheerders en elektriciteitsbeurzen zal verantwoordelijk zijn voor het analyseren, ontwerpen en invoeren van een op vermogensstromen gebaseerd marktkoppelingssysteem en zal tevens dienen als forum voor onderhandelingen, besluitvorming en sturing. De netbeheerders en elektriciteitsbeurzen zullen tevens de mogelijkheden onderzoeken voor de oprichting van een gemeenschappelijke organisatie die verantwoordelijk zal zijn voor marktgerelateerde kwesties in de regio Centraal‑West‑Europa.

Het project wordt onderverdeeld in vijf fasen. De volgende stap betreft het opstellen van een concept‑projectplan door de netbeheerders en elektriciteitsbeurzen dat uiterlijk eind juli 2007 gereed moet zijn. Onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties zullen de eerste invoeringsmaatregelen al in januari 2008 van start gaan, waarna de invoeringsfase in het vierde kwartaal van 2008 afgerond moet zijn. De operationele fase zal dan in januari 2009 van start kunnen gaan.

Leveringszekerheid

Ten aanzien van leveringszekerheid op de elektriciteitsmarkt worden in de gemeenschappelijke intentieverklaring vier doelstellingen genoemd:

1. In de periode 2008‑2015 dient een beter regionaal prognosesysteem (System Adequacy Forecast) te worden ontwikkeld waarmee de aanwezige reserves in het elektriciteitssysteem kunnen worden voorspeld op basis van alle beschikbare gegevens. Dit prognosesysteem dient rekening te houden met plannen voor netwerkuitbreiding, productieplanning en de verwachte netwerkbelasting op basis van gemeenschappelijk vastgestelde criteria. Een werkgroep bestaande uit deskundigen op het gebied van netbeheer zal eind 2007 een implementatieplan voor een dergelijk systeem afleveren.

2. Een geharmoniseerd classificatiesysteem zal betrokken partijen in staat stellen om incidenten die de betrouwbaarheid van het systeem beïnvloeden aan de hand van gemeenschappelijke criteria te beoordelen. Deskundigen op het gebied van netbeheer zullen een eerste versie van een geharmoniseerd classificatiesysteem eind 2007 afronden.

3. De netbeheerders hebben toegezegd om hun bestaande brede samenwerking verder te verbeteren. Zij zullen zich richten op:

- een communicatiesysteem voor noodgevallen;

- het opzetten van een platform van deskundigen op het gebied van netbeheer voor dagelijkse communicatie en samenwerking en uitwisseling van tijdsonafhankelijke analyses. Dit platform dient eind 2008 te zijn geïmplementeerd.

4. De ondertekenaars zijn voornemens een regionaal transportcapaciteitsplan op te stellen waarin structurele knelpunten op een inzichtelijke en samenhangende wijze worden weergegeven. Met behulp van dit plan kunnen investeringsprojecten in een regionaal perspectief worden geplaatst. Na een beoordeling van de bestaande nationale capaciteitsplannen, die in oktober 2007 moet zijn afgerond, zal het regionale plan uiterlijk in maart 2009 worden opgeleverd.

Organisatorische kwesties

Het Pentalateraal Energieforum is in juni 2005 opgericht door de betrokken ministers van de vijf landen in de regio Centraal‑West‑Europa (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland) teneinde de onderlinge samenwerking op het gebied van energie te verbeteren. Dit samenwerkingsverband is gericht op politieke ondersteuning van de regionale integratie van elektriciteitsmarkten op weg naar een Europese energiemarkt conform de EU‑Richtlijnen 2005/89 en 2003/54 en Europese Verordening 1228/2003.

Het Energieforum vormt het voornaamste samenwerkingsverband ter ondersteuning en beoordeling van de algemene voortgang van de doelstellingen van deze gemeenschappelijke intentieverklaring. Eventuele toekomstige problemen die al dan niet de voortgang blokkeren van projecten die in het kader van de intentieverklaring worden uitgevoerd, zullen binnen het Energieforum worden opgelost.

Ondersteuningsgroepen bestaande uit vertegenwoordigers van overheden, regelgevende instanties, netbeheerders, elektriciteitsbeurzen en marktpartijen zijn reeds opgericht en komen regelmatig bijeen.

Het regionale actieplan dat op 12 februari 2007 door de regelgevende instanties van de regio Centraal-West-Europa is gepubliceerd vormt een belangrijke stap op weg naar regionale marktintegratie en wordt door alle ondertekenaars ondersteund.