Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Elektriciteitstarieven 2000 bijna 2% lager dan in 1999. DTe realiseert een besparing van 225 miljoen gulden

De toezichthouder voor de elektriciteitsmarkt (DTe) heeft voor het eerst de tarieven voor het gebruik van de elektriciteitsnetten vastgesteld. Tevens stelt de minister van Economische Zaken de tarieven vast voor de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers. Deze tarieven zijn beoordeeld door DTe, waarbij de minister van Economische Zaken het advies van DTe ongewijzigd overneemt. De nieuwe tarieven zullen op 1 januari 2000 van kracht worden. Vergeleken met 1999 heeft over de hele linie een verlaging van de tarieven plaatsgevonden van 225 miljoen gulden. Over de hele linie betekent dit een daling van het tarief van bijna 2%. Voor de consument betekent dit, dat aan de trend van stijgende elektriciteitstarieven een einde is gekomen. Hiermee is een belangrijke stap gezet als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De daling van de tarieven die nu in gang is gezet zal naar verwachting de komende jaren worden voortgezet. Ook de tariefverschillen tussen de bedrijven voor het gebruik van de netten zullen verder worden verminderd.

De nieuwe tarieven vloeien voort uit de nieuwe Elektriciteitswet. Die wet vereist een splitsing van de elektriciteitsbedrijven in een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de elektriciteitsnetten en een bedrijf dat gaat over de levering van elektriciteit. Tarieven voor de netten en voor de levering aan beschermde afnemers (afnemers die geen keuzevrijheid hebben t.a.v. hun leverancier) zijn gereguleerd. Prijzen voor de levering aan vrije afnemers zijn geheel vrij.

Bij de beoordeling van de tariefvoorstellen van de bedrijven heeft DTe zich gebaseerd op het wettelijk uitgangspunt dat de tarieven voor 2000 gelijk zijn aan die in 1996. Om die vergelijking te kunnen maken, moesten de tarieven uit 1996 worden gesplitst in een nettendeel en een leveringsdeel. Verder moest worden bezien of de 2000-niveaus spoorden met het niveau van 1996, waarbij de bedrijven het recht hadden om een beroep te doen op mogelijke exogene kostenstijgingen (stijgingen waarop zij geen invloed hebben gehad). Ten slotte dienden de tarieven voor de netten te worden vertaald naar de nieuwe tariefstructuur. Deze structuur is door DTe eind september vastgesteld en vloeit eveneens voort uit de nieuwe wet.

In 2000 zal DTe de netbedrijven en de leveringsbedrijven onderling gaan vergelijken en overgaan tot het vaststellen van z.g. efficiencykortingen. Die kortingen gelden voor een periode van 3 tot 5 jaar. Dan zal bekend zijn wat voor de elektriciteitsbedrijven de toegestane tariefontwikkelingen zullen zijn voor die periode.