Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: methodiek tot bijstellen elektriciteitsprijzen

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft op 27 november 2002 beleidsregels vastgesteld waarmee de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) de elektriciteitsprijzen voor beschermde afnemers, indien nodig, maximaal vier keer per jaar kan bijstellen. Deze bijstelling vindt plaats wanneer ontwikkelingen in het vrije deel van de markt of in het prijsniveau van de inkoopprijzen elektriciteit, door bijvoorbeeld een stijging van de brandstofkosten, hiertoe aanleiding geven. Met de mogelijkheid tot bijstellen van de elektriciteitsprijzen worden problemen zoals die zich in de zomer van 2001 in Californië voordeden, voorkomen. In Californië ging de inkoopprijs voor elektriciteitshandelaren door onder meer een hete zomer extreem omhoog terwijl de verkoopprijs aan een plafond gebonden was, waardoor de prijsstijgingen niet doorberekend konden worden aan de eindgebruikers.

Een bijstelling van de maximum-elektriciteitsprijzen vindt plaats via een aanpassing van de x-factor. Daartoe meet DTe prijsontwikkelingen een maand voorafgaand aan het kwartaal waarop de x-factor betrekking heeft. Aan de hand van deze gegevens bepaalt DTe vervolgens of de x-factor bijgesteld moet worden. DTe publiceert deze gegevens op haar website twee weken voorafgaand aan het betreffende kwartaal. Niet iedere verandering in de prijzen leidt tot een aanpassing. De prijsindicator houdt rekening met een vooraf vastgestelde bandbreedte waarbinnen de prijzen mogen fluctueren.

De eerste meting volgens deze methodiek heeft op 1 december plaatsgevonden. Deze meting liet zien dat de prijzen de afgelopen periode weliswaar gestegen zijn, maar onvoldoende om tot een bijstelling van de x-factor over te gaan aangezien de afwijking binnen de bandbreedte bleef. Dit betekent dat de maximum leveringsprijzen elektriciteit voor het eerste kwartaal 2003 hetzelfde blijven als eerder vastgesteld, namelijk 10 procent lager dan in 2002. De volgende meting vindt plaats op 1 maart 2003.

De zogenaamde x-factor legt DTe op aan elektriciteitsbedrijven om een doelmatige bedrijfsvoering te bevorderen. Deze efficiëntiekorting is voor alle leveringsbedrijven elektriciteit 10 procent per jaar. In 2004 zijn alle afnemers van elektriciteit vrij in de keuze van leverancier en zal DTe in principe voor de levering geen maximumtarieven meer vaststellen. DTe blijft de prijzen voor kleinverbruikers monitoren en zal, indien nodig, ingrijpen.