Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

DTe: maatregelen ter verbetering betrouwbaarheid netten

Uit onderzoek van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) blijkt dat elektriciteitsbedrijven niet alle stroomstoringen meenemen in hun storingsrapportage. Hierdoor is de jaarlijkse uitvalsduur hoger dan de uitvalsduur die de elektriciteitsbedrijven in huidige rapportages vermelden. Dit stelt de Dienst Uitvoering en toezicht Energie (DTe) in een brief aan Staatssecretaris Wijn van Economische Zaken. De Staatssecretaris verzocht DTe op 15 januari 2003 een advies uit te brengen over de storingsregistratie in de elektriciteitsmarkt en over het waarborgen van de betrouwbaarheid van energienetten.

In de brief doet DTe een aantal aanbevelingen om de storingsregistratie in de toekomst correct te laten verlopen en de betrouwbaarheid van de netten te waarborgen. Wat betreft de storingsregistratie adviseert DTe een landelijk meldpunt in te stellen waar afnemers van elektriciteit en gas hun storingen kunnen melden. Dit meldpunt heeft als voordeel voor de consument dat hij via één telefoonnummer de storing kan melden. Ook dient dit meldpunt als extra controle op de correctheid van de storingsregistratie door netbeheerders. Daarnaast is DTe voorstander van een verplicht certificeringsysteem om te waarborgen dat de netbeheerders alle storingen correct registreren en rapporteren. Ook adviseert DTe om het rapportageproces te versnellen. Nu moeten de netbeheerders hun jaarlijkse rapportages uiterlijk 1 november van het daaropvolgend jaar bij DTe indienen. DTe zou deze datum graag vervroegen naar 15 februari om zo effectiever toezicht te kunnen houden.

Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de netten adviseert DTe aan de Staatssecretaris minimumnormen in te voeren die bepalen op welk niveau van betrouwbaarheid een individuele klant minimaal recht heeft. Dit advies houdt ook in dat de netbeheerder verplicht wordt maatregelen te treffen en een vergoeding te betalen aan de klant indien de netbeheerder de minimumnorm niet haalt. Naast een certificeringsysteem voor storingsregistratie pleit DTe voor een verplicht systeem van certificatie voor het netbeheer. Certificatie houdt in dat een onafhankelijke deskundige vaststelt of de netbeheerder de normen en procedures op het gebied van netbeheer respecteert. Het doel hiervan is dat ook op langere termijn de betrouwbaarheid van de netten behouden blijft.

In de brief gaat DTe tevens in op het reeds in november 2002 gepubliceerde systeem van kwaliteitsregulering dat met ingang van de tweede reguleringsperiode gaat gelden. Met behulp van dit systeem stimuleert DTe regionale netbeheerders een optimale afweging te maken tussen de kosten ofwel investeringen om de betrouwbaarheid van hun netten te verhogen. Consumenten kunnen hierdoor profiteren van minder (lange) stroomstoringen en lagere storingskosten.

De brief van DTe met aanbevelingen omtrent de storingsregistratie en de betrouwbaarheid van de netten aan Staatssecretaris Wijn, is vanaf vandaag te vinden op de website van DTe.