Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa Jaarbericht 2010

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) presenteert vandaag haar kerngegevens over 2010. Het resultaat van het werk van de NMa in 2010 bedraagt EUR 284 miljoen (het conservatief geschatte eerstejaarseffect in 2008, 2009 en 2010). De maatschappelijke baten zijn daarmee ruim zes keer het jaarlijkse budget van de NMa. Voor 2010 bedraagt dat EUR 45,9 miljoen.

In 2010 is het functioneren van de NMa geëvalueerd. De onderzoekers constateren dat de NMa een lerende en innoverende organisatie is, die op vrijwel alle onderzochte punten (aspecten van doelmatigheid en doeltreffendheid) positief naar voren komt en daardoor in staat is markten beter te laten werken. Ook wordt onderstreept dat de NMa in staat is gebleken de voordelen van samenwerking, zoals met het OM, de Belastingdienst en met andere (toezichthoudende) organisaties (AFM, OPTA, CA, NZa en DNB) steeds beter te benutten. Het algemene mededingingstoezicht en de sectorspecifieke regulering hebben op evenwichtige en elkaar versterkende wijze aan deze resultaten bijgedragen. In zijn bestuurlijke reactie aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie benadrukt de Raad van Bestuur dat de NMa ernaar streeft waar mogelijk de dialoog te bevorderen, onder meer door het geven van informele zienswijzen. Een voorbeeld in 2010 is de zienswijze van de NMa op de plannen van het crisisberaad Binnenvaart om de binnenvaart door de crisis heen te helpen. Volgens het plan zou overcapaciteit van droge lading – en containerschepen tijdelijk uit de markt worden gehaald waardoor het aanbod afneemt. De NMa heeft aangegeven dat het al dan niet (tijdelijk) beperken van de concurrentie, het bieden van staatshulp, of andere maatregelen wellicht de effecten van de crisis verzachten voor de aanbieders, maar dat deze op de korte termijn nadelige gevolgen hebben voor de consument. De crisis kan geen vrijbrief vormen voor kartelafspraken. Dit vertraagt het economische herstel en daarmee neemt de schade voor de consument toe. Een voorbeeld waarbij de NMa in 2010 de dialoog heeft opgezocht, is de regeling met de brancheorganisatie van zorgondernemers, ActiZ, die erop gericht was te komen tot een thuiszorgsector waarin geen onnodige beperkingen van de concurrentie meer zouden plaatsvinden. Met deze regeling kon de thuiszorgsector een streep zetten onder het verleden en met een schone lei beginnen. Via een complianceprogramma zou tegelijkertijd meer helderheid bij de thuiszorginstellingen ontstaan over wat wel en niet is toegestaan volgens de mededingingsregels. Echter, de leden van de brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ hebben de regeling afgewezen.

Sancties

De NMa heeft in 2010 in 12 zaken boetes opgelegd voor ruim EUR 137 miljoen aan totaal 33 ondernemingen, waaronder buitenlandse bedrijven. Daarnaast heeft de NMa acht personen beboet voor het leidinggeven aan een overtreding van de Mededingingswet door hun bedrijf. Meelproducenten in Nederland, België en Duitsland kregen boetes van in totaal ruim EUR 8o miljoen. Vijftien bedrijven verdeelden in wisselende samenstelling de markt of maakten afspraken om de concurrentie te beperken. Deze bedrijven maakten het overgrote deel uit van de Nederlandse meelmarkt. De NMa treedt hard op tegen zulke kartelafspraken omdat de consument over het algemeen het slachtoffer is. Alle Nederlanders eten dagelijks brood of andere meelproducten en kunnen daarom gedupeerd zijn door deze kartelafspraken.

Rapporten

In 11 gevallen legde de NMa de verdenking van de overtreding van het kartelverbod vast in een rapport, waarna een sanctieprocedure volgt. Momenteel lopen er 20 mededingingsrechtelijke onderzoeken en zijn vijf onderzoeken stopgezet wegens onvoldoende bewijs.

Concentraties

In 2010 werden 83 concentraties (fusies, overnames en joint ventures) gemeld. Daarvan zijn er vier ingetrokken tijdens de fase waarin de NMa beoordeelde of er voor de fusie een vergunning kon worden verleend. De NMa heeft in 83 concentraties een besluit genomen en zeven vergunningen geëist voor een concentratie. Er zijn drie concentraties in de eerste fase (meldingsfase) in gewijzigde vorm tot stand gebracht (via remedies waarmee de door de NMa geconstateerde concurrentieproblemen werden weggenomen) en één concentratie in de tweede fase (vergunningsfase).

Vervoer

De NMa heeft twee onderzoeken lopen op basis van de Spoorwegwet. Zij heeft de Minister van Verkeer & waterstaat zes keer geadviseerd in dossiers en voor 2011 de loodsgeldtarieven vastgesteld. Transdev en Veolia, twee Franse openbaar vervoerbedrijven die via hun dochtermaatschappijen Connexxion en Veolia Transport Nederland in Nederland actief zijn, kregen in 2010 goedkeuring van de NMa om te fuseren. Het blijkt dat de fusie niet tot significante veranderingen van prijs en kwaliteit zal leiden. Er is bij het aanbesteden van bus- en treinvervoer genoeg concurrentie om ervoor te zorgen dat aanbiedingen scherp blijven.

Energie

De NMa heeft in 2010 in totaal 132 energiebesluiten (methode,- uitvoerings, -en hanhavinsbesluiten) genomen en negen adviezen gegeven aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. DREV heeft 26 energiegeschillen beslecht. Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 is de helft van de consumenten veranderd van leverancier of van contract bij zijn huidige leverancier. Overstappen kan lonend zijn. Dit blijkt uit de grote prijsverschillen die er in 2010 op de energiemarkt zijn. De NMa controleert alle leveringstarieven bovendien op redelijkheid. In 2010 heeft de NMa meerdere malen de tarieven van energieleveranciers laten bijstellen. De betrokken energieleveranciers hebben de tarieven vrijwillig aangepast, waardoor de NMa geen besluit tot tariefvastelling heeft hoeven nemen.

Bezwaar en beroep

In 2010 heeft de NMa 118 bezwaarschriften tegen energiebesluiten behandeld en 12 mededingingzaken. Het College voor Beroep en bedrijfsleven (CBb) rondde afgelopen jaar 12 beroepszaken af tegen NMa-besluiten waarvan zes bouwzaken en 55 energiebesluiten. Het CBb behandelde 36 mededingingsbesluiten waarvan 19 bouwzaken. Het CBb bepaalde in 2010 dat de basiselementen van de door de NMa ontwikkelde versnelde procedure voor de afwikkeling van het bouwfraudeonderzoek verenigbaar zijn met de regels van eerlijke procesvoering. De versnelde procedure had tot doel de grote hoeveelheid procedures met de betrokken ondernemingen zo efficiënt mogelijk af te wikkelen en de bouwondernemingen met een schone lei verder te laten gaan.

Budget en personeel

Het aan de NMa toegekende budget bedroeg in 2010 EUR 45,9 miljoen. De begroting van 2010 was ten opzichte van de begroting van 2009 in totaal 4,2 miljoen lager. Dit betrof EUR 1,85 miljoen aan structurele taakstellingen en EUR 2,35 miljoen minder incidenteel budget vanwege aflopende taken (vooral minder werkzaamheden inzake de Splitsingswet en sancties in de bouw). In 2011 is het budget EUR 3,55 miljoen lager dan in 2010. Hiervan is EUR 3,25 miljoen aan structurele taakstellingen en EUR 0,30 miljoen minder incidenteel budget vanwege aflopende taken (vooral Warmtewet).

De in dit jaarbericht weergegeven cijfers zijn voorlopig. Door administratieve processen kunnen de definitieve cijfers enigszins afwijken. De NMa brengt elk jaar een jaarverslag uit. Het jaarverslag over 2010 wordt in april 2011 gepubliceerd.

 

Bijlagen

Jaarbericht 2010 (PDF - 336.73 KB)