Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa legt ProRail last onder dwangsom op

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft ProRail een last onder dwangsom opgelegd. ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet, voldoet onvoldoende aan de eisen die de Spoorwegwet stelt aan de wijze van informatieverstrekking aan marktpartijen over de toegang tot en het gebruik van het spoor. De last onder dwangsom moet er voor zorgen dat ProRail de gegevens binnen drie maanden op juiste wijze ter beschikking stelt. Voldoet ProRail niet aan deze eis, dan moet zij €10.000 betalen per dag dat zij hier niet aan voldoet, tot een maximum van €400.000.

ProRail dient de informatie te publiceren in de zogenaamde Netverklaring. De Netverklaring is het wettelijk aangewezen document waarin alle informatie voor toegang en het gebruik van het spoor moet staan.

De NMa wil met deze sanctie snel duidelijkheid creëren voor bestaande marktpartijen en voor nieuwe toetreders op de markt. Zonder deze informatie kunnen zij hun bedrijfsvoering niet goed afstemmen op de markt. Uit het onderzoek van de Vervoerkamer, het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de spoorsector, bleek dat bepaalde informatie in de netverklaringen voor de jaren 2006 en 2007 ontbrak, of op andere plaatsen dan in de Netverklaringen stond.
In de Netverklaring ontbrak onder andere informatie over het aanvragen van capaciteit op stations en emplacementen en informatie over het gebruik van geautomatiseerde planningssystemen.

De toezichthouder startte het onderzoek omdat er momenteel veel veranderingen plaatsvinden in de spoorsector. Deze veranderingen hangen samen met de inwerkingtreding van de Spoorwegwet, waarmee wordt gestreefd naar meer marktwerking op het spoor. Potentiële nieuwe toetreders mogen daarom geen belemmeringen ondervinden om diensten aan te bieden via het spoor. Toegang tot alle relevante informatie over de regelingen op het spoor is dan ook cruciaal. Ook voor buitenlandse spoorwegondernemingen die diensten in Nederland aan willen bieden is dit van belang, omdat de regels per lidstaat kunnen verschillen.

De sanctie over de Netverklaringen volgt op een dialoog tussen de NMa en ProRail, waarbij ProRail overigens heeft voldaan aan andere eisen van de toezichthouder, bijvoorbeeld op het gebied van het tijdig laten verschijnen van de Netverklaring 2007 en informatie over het aanvragen van capaciteit op korte termijn.

De last onder dwangsom is vastgesteld op basis van het rapport dat de NMa via onderzoek heeft opgemaakt en de zienswijze van ProRail hierop. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij de NMa.