Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

CTG/ZAio, CTZ en NMa tekenen samenwerkingsprotocol

Op maandag 6 juni hebben het College tarieven gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio), het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de onderlinge samenwerking en taakverdeling vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.

Ondertekening leidt tot duidelijkheid over toezicht in de zorgsector

In dit protocol zijn afspraken opgenomen over de manier van samenwerken wanneer sprake is van een samenloop van bevoegdheden tussen deze toezichthouders. Het protocol voorziet voornamelijk op de situatie tot aan inwerkingtreding van de Wmg op 1januari 2006.

Situatie 2005
In 2005 voert CTG/ZAio de Wet tarieven gezondheidszorg (WTG) uit. De NMa voert de mededingingswet uit. Het CTZ houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Zowel CTG/ZAio als de NMa houden op hun eigen terrein toezicht op mededingingsaspecten in de zorg en ook het CTZ kan in de praktijk tegen mededingingsaspecten aanlopen.

In 2005 kent het toezicht van CTG/ZAio vier speerpunten op het terrein van marktwerking: informatie over nieuwe spelregels, monitoring van de marktontwikkelingen, bevordering van transparantie en waar nodig interventie. Het toezicht bestrijkt segmenten van de zorgmarkt waar vrije prijsvorming is toegestaan, vooralsnog gaat het hier om het B-segment van de ziekenhuiszorg, de markt voor fysiotherapie en de markt voor psychotherapie.

De NMa richt zich in de zorgsector op het opsporen van kartels en op de beoordeling van fusies en overnames. Zij kan ook optreden tegen misbruik van economische machtspositie. 'De NMa heeft de zorgsector als prioriteit voor 2005 op de agenda staan. Dit houdt in dat de NMa de markt actief in de gaten houdt. Afspraken zijn nodig om duidelijkheid te verschaffen aan marktpartijen inclusief patiënten en consumenten', aldus Kalbfleisch, directeur-generaal van de Nma, bij de ondertekening.

Het CTZ bewaakt de goede uitvoering van de wettelijke taken die zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben op grond van de publieke zorgverzekeringen. Centraal hierbij staat voldoende, toegankelijke, betaalbare en goede zorg aan de verzekerden. Het CTZ wil hiermee de samenleving het vertrouwen bieden dat de publieke zorgverzekeringen rechtmatig en doelmatig worden uitgevoerd.

Het monitoren van de markt behoort tot het takenpakket van alle drie de toezichthouders. Vooral CTG/ZAio zal op dit terrein, waar nodig in samenwerking met het CTZ, actief zijn. De resultaten van de monitor worden over en weer gedeeld.

In 2005 kunnen zich al situaties voordoen waarin de bevoegdheden dan wel activiteiten van de NMa en CTG/ZAio en of het CTZ elkaar kunnen beïnvloeden of samenlopen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het bepalen van een relevante markt en/of een positie van marktmacht.

CTG/ZAio voorkomt met regels vooraf dat partijen met aanmerkelijke marktmacht te hoge en of te lage tarieven hanteren. De NMa kan optreden tegen misbruik van een economische machtspositie. Daarnaast is de NMa exclusief bevoegd voor het toezicht op het kartelverbod en de beoordeling van fusies op grond van de Mededingingswet.

Het is belangrijk dat CTG/ZAio, CTZ en NMa nauw samenwerken om eenheid van aanpak en visie op de zorgmarkten te bevorderen. Bij de uitoefening van de eigen taken zullen NMa, CTG/ZAio en CTZ elkaar wederzijds consulteren. Dit versterkt de efficiëntie en effectiviteit bij de wetsuitoefening en wetshandhaving door de toezichthouders. In het samenwerkings-protocol zijn daar afspraken over gemaakt. 'Wij zien deze samenwerking als een belangrijk signaal naar marktpartijen dat wij eenheid van aanpak en visie willen met het oog op de toekomstige situatie. En dat wij vanuit onze positie als toezichthouder op de ziekenfondsen alert zijn op de marktontwikkelingen in de zorg nu en waar nodig, in de overgangssituatie de krachten zullen bundelen', aldus Van Voorden, voorzitter van het CTZ.
Tevens bevat het protocol afspraken over hoe de toezichthouders bepaalde begrippen uitleggen. Dit om te komen tot een consistente uitleg van mededingingsaspecten.

Situatie 2006
Op dit moment is een sectorspecifieke wet voor marktordening in de gezondheidszorg in ontwikkeling, de Wmg. De inwerkintreding van deze wet is voorzien op 1 januari 2006 en met deze wet verandert de verdeling van de bevoegdheden tussen de drie toezichthouders. Het toezicht op de Wmg wordt dan uitgevoerd door de nog op te richten Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). CTG/ZAio en CTZ gaan samen de NZa vormen. In de Wmg worden de bevoegdheden van de NZa beter toegespitst op het voorkomen van misbruik van marktmacht. Eind 2005 wordt het huidig protocol geëvalueerd en eventueel aangepast aan de nieuwe situatie. De afspraken in dit protocol zijn vergelijkbaar met de afspraken in het samenwerkingsprotocol tussen de NMa en de OPTA.

Wanneer de Wmg inwerking treedt, is de NZa als eerste aan zet om via specifieke verplichtingen te voorkomen dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders misbruik maken van hun marktmacht. De NMa richt zich in de zorgmarkt vooral op het opsporen en bestrijden van kartels en het beoordelen van fusies. Frank de Grave, voorzitter CTG-Zaio: 'Wij verwachten dat de goede samenwerking met de ondertekening van dit protocol wordt voortgezet en daar waar mogelijk verder wordt uitgebouwd.'

 

 

 

Bijlagen

Protocol CTG ZAio en NMa (PDF - 147.62 KB) Protocol CTZ, CTG ZAio en NMa (PDF - 149.7 KB)