Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa na onderzoek akkoord met gemeenschappelijke onderneming industriewatersector

Na uitgebreid onderzoek heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) haar goedkeuring verleend aan de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Evilim Industriewater B.V. door Evides Industriewater B.V. en N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg. Volgens de NMa blijven er na de oprichting van deze gemeenschappelijke onderneming voldoende keuzemogelijkheden over voor afnemers van industriewater.

In opdracht van de NMa heeft onderzoeksbureau EIM een sectorstudie uitgevoerd naar industriewater in Nederland. Daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de afnemers van industriewater de winning en levering van industriewater in eigen beheer heeft en daarmee niet afhankelijk is van aanbieders van industriewater. Bovendien wordt Evides Industriewater pas na de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming actief in Limburg waardoor de concentratie op deze markt geen mededingingsbeperkende gevolgen kent. Op de markt voor de behandeling van water blijven er voor de afnemers voldoende keuzemogelijkheden over, mede door de aanwezigheid van enkele grote internationale spelers.

De NMa maakt in haar besluit onderscheid tussen de markt voor de winning en levering van industriewater en de markt voor de behandeling van water. Aanvankelijk maakte de NMa onderscheid tussen hoog- en laagwaardig industriewater. Na uitgebreid onderzoek door de NMa is gebleken dat een ketenbenadering een betere benadering is om de concurrentieverhoudingen in beeld te brengen. Bij deze benadering staat het proces van winning, levering en behandeling van industriewater centraal. Deze benadering sluit ook beter aan bij het beeld dat afnemers hebben van de industriewatermarkt.

Tijdens het onderzoek van de NMa is vanuit de afnemerszijde de vraag gesteld of na oprichting van Evilim Industriewater nog wel drinkwater door WML zou worden geleverd. Dit is echter wettelijk verplicht. De nieuwe Drinkwaterwet, die momenteel ter goedkeuring voorligt aan de Eerste Kamer, stelt daarnaast regels aan de commerciële activiteiten van drinkwaterbedrijven.

Fusietoetsing
De NMa beoordeelt bij fusies, overnames en de totstandbrenging van gemeenschappelijke ondernemingen of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod.