Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa gaat fusie zorginstellingen Overijssel/Gelderland nader onderzoeken

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de fusie van vier zorginstellingen uit Overijssel/Gelderland nader onderzoeken. Volgens de NMa kan de concentratie van Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente, Stichting Sutfene, Stichting Carinova Leiboom Groep en Stichting Vérian mogelijk de concurrentie belemmeren op de markten voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging, kraamzorg en (psychogeriatrische en somatische) verpleeghuiszorg. De toezichthouder heeft daarom besloten dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist. De NMa zal in de vergunningsfase nader onderzoek doen naar de exacte gevolgen van de fusie op de concurrentie.

Huishoudelijke verzorging
In bijna alle gemeenten in de regio's Apeldoorn-Zutphen, Midden-IJssel en Zwolle valt na de fusie één van de grotere concurrenten op het gebied van huishoudelijke verzorging weg. Deze door de fusie wegvallende concurrent heeft juist de potentie om de activiteiten op het gebied van huishoudelijke verzorging uit te breiden. Hierdoor kan de concurrentie als gevolg van de fusie worden belemmerd. In een vervolgonderzoek zal de NMa onder andere bekijken waarom, na een aanbesteding door een gemeente, de gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke verzorging in de praktijk nauwelijks cliënten hebben verworven.

Persoonlijke verzorging en verpleging
In de zorgkantoorregio's Apeldoorn-Zutphen en Midden-IJssel is telkens één van de fusiepartijen de grootste speler op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging. Gezamenlijk hebben de fuserende ondernemingen in deze regio's meer dan 60% van de markten voor persoonlijke verzorging en verpleging in handen. Op deze markten zijn slechts relatief kleine concurrenten actief. In een vervolgonderzoek zal de NMa onder andere bekijken wat de oorzaken zijn van de beperkte toetreding door andere spelers tot het werkgebied van de fusiepartijen.

Kraamzorg
Door de fusie krijgen de ondernemingen in de provincie Overijssel meer dan 80% van de markt voor kraamzorg in handen. Ook hier geldt dat op deze markt slechts relatief kleine concurrenten actief zijn. Doordat na de fusie de grootste concurrent van de fuserende ondernemingen wegvalt, kan de concurrentie op het gebied van kraamzorg in de provincie Overijssel worden belemmerd. In een vervolgonderzoek bekijkt de NMa onder andere of de markt voor kraamzorg in geografisch opzicht mogelijk groter is dan de provincie Overijssel.

Verpleeghuiszorg
Als de NMa bij de fusiebeoordeling uitgaat van Hellendoorn en omliggende gemeenten dan krijgen de fusiepartners op het gebied van (psychogeriatrische en somatische) verpleeghuiszorg een marktaandeel van 50% of meer. De concurrenten zijn relatief kleine spelers. Bovendien zijn er drempels voor toetreding waardoor er niet snel nieuwe aanbieders van verpleeghuiszorg actief zullen worden.

Fusietoetsing
De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Concurrentie is van belang, omdat organisaties hierdoor worden gestimuleerd om zich in te zetten voor meer en betere producten en diensten. Voor consumenten biedt concurrentie de nodige voordelen: concurrentie leidt in het algemeen tot meer keuzevrijheid, een hogere kwaliteit en lagere prijzen.