Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa beboet ProRail voor ruim 8 ton

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt aan ProRail voor in totaal € 826.000 boetes op en een last onder dwangsom wegens overtredingen van de Spoorwegwet. ProRail, de beheerder van het Nederlandse spoorwegnet heeft zich niet gehouden aan de regels van de Spoorwegwet die moeten waarborgen dat spoorwegondernemingen op een goede en eerlijke manier gebruik kunnen maken van de hoofdspoorweginfrastructuur. 'Uit ons onderzoek blijkt dat ProRail de spoorwegondernemingen niet alleen onjuist, maar ook onvolledig geïnformeerd heeft. Daarnaast heeft ProRail na de verdeling van capaciteit ten behoeve van de jaardienst 2007 toch nog capaciteit aan haar eigen onderneming verdeeld, die ten koste ging van de reeds verdeelde capaciteit aan de spoorwegondernemingen', aldus Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa. 'Het is van groot belang dat de regels, die de toegang tot het spoor waarborgen, eerlijk en non-discriminatoir worden toegepast. Alleen dan zijn de spoorwegondernemingen in staat een goed product te bieden aan hun klanten, de reizigers en verladers, namelijk een trein die op tijd rijdt.'

Capaciteitsverdeling 2007
De verdeling van spoorcapaciteit onder spoorwegondernemingen en ProRail als beheerder, is een kerntaak van ProRail. De NMa constateert dat ProRail bij de capaciteitsverdeling voor de dienstregeling 2007 in strijd heeft gehandeld met de Spoorwegwet. ProRail heeft capaciteit voor het onderhoudsrooster verdeeld aan ProRail Infra Management, het onderdeel van ProRail dat het onderhoud van het spoor verzorgt, terwijl de termijn voor het verdelen van capaciteit voor de dienstregeling 2007 reeds verstreken was. Bovendien dienden de spoorwegondernemingen de reeds aan hen verdeelde capaciteit terug te geven aan ProRail waardoor zij hun dienstregelingen moesten wijzigen. De NMa hecht als toezichthouder groot belang aan een stipte naleving van de termijnen en procedures om zo de schaarse capaciteit op het spoor zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen. Vervoerders hebben namelijk geen andere keuze, zij kunnen alleen bij ProRail terecht. Voor deze overtreding legt de NMa daarom een boete op van € 776.000.

Netverklaring 2008
Uit verder onderzoek van de NMa blijkt eveneens dat de Netverklaring 2008 niet aan de eisen van de Spoorwegwet voldoet. De Netverklaring beschrijft de beschikbare infrastructuur en bevat informatie over de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze infrastructuur. De NMa heeft vastgesteld dat deze verklaring op verschillende punten niet juist, adequaat en volledig is. Zo is de procedure van het capaciteitsverdelingsproces niet goed beschreven en gelden in de praktijk er voor schriftelijk en digitaal ingediende capaciteitsaanvragen verschillende verwerkingstermijnen terwijl de aanvragen wel in volgorde van ontvangst behandeld worden. Het is van cruciaal belang dat de spoorwegondernemingen precies weten welke procedure zij moeten volgen en welke termijnen daaraan verbonden zijn. De NMa legt voor deze en andere onvolledigheden in de Netverklaring 2008 een boete op van € 50.000. Ook legt de NMa een last onder dwangsom op, waarin ProRail wordt opgedragen de Netverklaring op de door de NMa aangegeven punten aan te passen om zo de overtreding binnen twee maanden ongedaan te maken.

Het onderzoek in deze zaken is uitgevoerd door de Vervoerkamer, het onderdeel van de NMa dat toezicht houdt op de vervoerssector op basis van de Spoorwegwet. Toezicht op capaciteitsverdeling in de spoorsector is één van de prioriteiten van de NMa voor dit jaar.