Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa keurt fusie Amsterdam Thuiszorg en Cordaan goed onder strikte voorwaarden

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eisen gesteld aan de Stichting Amsterdam Thuiszorg alvorens zij kan fuseren met de Stichting Cordaan Groep. Nadat Amsterdam Thuiszorg een kwart van haar activiteiten op het gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding heeft afgestoten, is de NMa akkoord gegaan met de voorgenomen fusie. Door deze beslissing van de NMa zal het marktaandeel van Cordaan en Amsterdam Thuiszorg samen kleiner zijn dan het marktaandeel van Amsterdam Thuiszorg was vóór de fusie. De nieuwe combinatie ondervindt bovendien concurrentiedruk van de andere spelers op de Amsterdamse zorgmarkt.

Nadat de NMa op 11 oktober 2007 haar bezwaren tegen de oorspronkelijke fusieplannen aan Amsterdam Thuiszorg en Cordaan kenbaar had gemaakt, dienden de partijen op 29 april 2008 een voorstel in om een kwart van de activiteiten van Amsterdam Thuiszorg af te stoten aan Evean en de Zonnehuisgroep Amstelland. Na onderzoek en raadpleging van andere marktpartijen, stelde de NMa vast dat Evean en de Zonnehuisgroep Amstelland geschikte kopers zijn en dat er door de afstoting geen nieuwe mededingingsproblemen ontstaan. Evean en de Zonnehuisgroep zijn reeds in Amsterdam gevestigde spelers die door de NMa voldoende krachtig worden geacht om na de fusie met de nieuwe fusiecombinatie stevig te kunnen wedijveren. Met de afstoting van 25% van de activiteiten van Amsterdam Thuiszorg aan Evean en de Zonnehuisgroep Amstelland wordt de toevoeging van Cordaan (minder dan 10%) aan Amsterdam Thuiszorg ruimschoots gecompenseerd.

De NMa heeft in haar onderzoek ook gekeken naar mogelijke keteneffecten als gevolg van de fusie. Keteneffecten zijn een aaneenschakeling van op elkaar aansluitende zorgproducten, zoals bijvoorbeeld thuiszorg en verzorgingshuiszorg. De NMa ziet in de nieuwe situatie echter geen keteneffecten ontstaan die zouden kunnen leiden tot een mededingingsprobleem.

De Stichting Cordaan Groep is actief op het gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging, begeleiding, verpleeg- en verzorgingshuiszorg, dagactiviteiten, gehandicaptenzorg en beschermde woonvormen op het terrein van geestelijke gezondheidszorg. De Stichting Amsterdam Thuiszorg is ook actief op het gebied van huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding. Tevens biedt Amsterdam Thuiszorg gerelateerde diensten aan waaronder maaltijdservice, alarmopvolging en transferverpleging.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderschrijft in haar zienswijze de conclusies van de NMa. De NZa heeft gekeken naar de gevolgen van de fusie voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg en concludeert dat als aan de voorwaarden die de NMa stelt, is voldaan, de fusie geen negatieve gevolgen zal hebben voor de zorg in de regio Amsterdam. De cliëntenraden van Amsterdam Thuiszorg, Cordaan en Evean hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij de NMa.

Fusietoetsing
De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Concurrentie is van belang, omdat organisaties hierdoor worden gestimuleerd om zich in te zetten voor meer en betere producten en diensten. Voor consumenten biedt concurrentie de nodige voordelen: concurrentie leidt in het algemeen tot meer keuzevrijheid, een hogere kwaliteit en lagere prijzen.

Het fusiebesluit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de NMa (www.acm.nl).