Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa stelt eisen aan fusie Evean, Philadelphia en Woonzorg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eisen gesteld aan de fusie tussen Evean Groep, Philadelphia Zorg en Woonzorg Nederland. De oorspronkelijke fusieplannen stuitten op mededingingsbezwaren. Na wijziging van de gemelde concentratie, waarbij Woonzorg 11 verpleeg- en/of verzorgingshuizen zal afstoten, gaat de NMa akkoord met de fusie. Daardoor behoudt de zorgconsument voldoende keuzevrijheid en blijft de concurrentiedruk in de markt hoog genoeg.

Het is voor het eerst dat de NMa een fusie tussen twee zorgaanbieders (Evean en Philadelphia) en een woningcorporatie (Woonzorg) beoordeelt. Evean en Philadelphia zijn onder meer actief op het gebied van verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg. Woonzorg is actief op het gebied van realisatie en verhuur van woningen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen.

Er zijn meerdere relaties tussen de activiteiten van Woonzorg, Evean en Philadelphia. De belangrijkste hiervan is de relatie tussen het verhuren van verpleeg- en verzorgingshuizen door Woonzorg en het aanbieden van verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg. De NMa had mededingingsbezwaren tegen het oorspronkelijke fusieplan, omdat in een aantal delen van de provincie Groningen en de Zaanstreek de concurrentie te zeer werd beperkt. Dit betreft gebieden waar Evean of Philadelphia reeds actief zijn op het gebied van verzorgingshuiszorg en/of verpleeghuiszorg. Tegelijkertijd zijn in deze gebieden de concurrenten van Evean en Philadelphia als huurder van verzorgings- en verpleeghuizen afhankelijk van Woonzorg. Huisvesting vormt voor hen een essentieel onderdeel van de dienstverlening. De fusiecombinatie zou het marktaandeel dat nu behaald wordt door deze concurrenten in de toekomst kunnen verwerven. In het ergste geval zou de fusiecombinatie dan een zodanig groot marktaandeel kunnen verkrijgen, dat de concurrentie wordt geschaad.

Aanpassing plannen
Op basis van het onderzoek van de NMa hebben de fusiepartijen hun oorspronkelijke plannen gewijzigd. Om de mededingingsbezwaren van de NMa weg te nemen stoot Woonzorg 11 huizen af waarin verpleeghuiszorg en/of verzorgingshuiszorg wordt aangeboden door concurrenten van Philadelphia of Evean. Hierdoor behoudt de zorgconsument ook na de fusie voldoende keuzemogelijkheden en blijft de nieuwe combinatie voldoende concurrentiedruk ondervinden van andere spelers.

De NMa beoordeelt bij fusies en overnames of de daadwerkelijke concurrentie significant wordt belemmerd, met name door het ontstaan of versterken van een economische machtspositie. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De NMa betrekt bij haar besluitvorming ook de zienswijzen van marktpartijen en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kijkt hierbij naar de gevolgen van een fusie voor de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Zij kan niet uitsluiten dat deze voorgenomen fusie nadelige gevolgen heeft. De NMa concludeert echter, mede op basis van de sterkte van de concurrerende zorgaanbieders in de betrokken regio's, dat het aangepaste voorstel voldoet aan de eisen die de Mededingingswet aan fusies stelt.

Het fusiebesluit wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website van de NMa (www.acm.nl).