Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Jaarverslag NMa/DTe 2004

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat de effecten van haar mededingingstoezicht in kaart brengen. Daartoe heeft de NMa in 2004 onderzoek verricht om economische resultaten ('outcome') te kwantificeren en in beeld te brengen. 'Wij presenteren de resultaten over 2004 met een zekere terughoudendheid, omdat de methodologie om 'outcome' te kwantificeren nog in ontwikkeling is', aldus Pieter Kalbfleisch, directeur-generaal van de NMa, tijdens de presentatie van het verslag 2004. 'Wij zijn van plan de effectmetingen verder te ontwikkelen op het gebied van algemeen en sectorspecifiek toezicht (energie en vervoer).'Het effectenonderzoek wordt een taak van het nieuw op te richten Economisch Bureau binnen de NMa per 1 januari 2006. Kalbfleisch benadrukt dat de effecten van mededingingstoezicht niet alleen kwantitatief economisch zijn: 'Effecten zijn ook juridisch en maatschappelijk van aard: kartels bijvoorbeeld zijn niet alleen economisch nadelig maar ook juridisch verboden en maatschappelijk ongewenst.'

De NMa laat in het verslag over 2004 zien hoe zij de NMa-agenda 2004 heeft uitgevoerd. Belangrijkste aandachtsgebieden waren de bouw, gezondheidszorg, energie en de financiële sector. Een van de zichtbare resultaten van 2004 is dat de NMa in verschillende deelsectoren in de bouw onderzoek doet of heeft gedaan. De NMa wil het grootste deel van de lopende bouwonderzoeken in 2005 afronden. Zij verwacht dat ook daarna een vorm van intensief toezicht nodig blijft. De grote vloed aan clementieverzoeken in de bouw heeft een stroom aan informatie opgeleverd. Dit heeft onder meer geleid tot constateringen van nieuwe overtredingen van de Mededingingswet.

De NMa heeft deze week rapport opgemaakt in de groenvoorziening. De NMa vermoedt dat acht bedrijven de Mededingingswet hebben overtreden doordat zij in 2004 vooroverleg hebben gevoerd rondom vijf openbare aanbestedingen door een grote gemeente. Waar de gemeente dacht te profiteren van de concurrentie tussen de bedrijven, werd deze in feite uitgeschakeld door het vooroverleg over de aanbesteding, zo vermoedt de NMa. De bedrijven krijgen nu de gelegenheid om te reageren op het rapport. Daarna stelt de NMa vast of er sprake is van een overtreding en zo ja, of de NMa een boete oplegt.

De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft in 2004 bijgedragen aan de voorbereiding om de vrije energiemarkt mogelijk te maken per 1 juli 2004. 'Wij vinden het belangrijk dat consumenten optimaal profiteren van de vrije energiemarkt en dat er geen onnodige problemen bestaan bij het switchen of verhuizen," aldus Gert Zijl, directeur van DTe. Daartoe zijn duidelijke afspraken gemaakt met de energiesector om de huidige administratieve problemen op te lossen rond verhuizen, switchen en het tijdig verzenden van de eindfactuur. Deze problemen dienen deze zomer opgelost te zijn.

Een van de concrete plannen voor komend jaar is het instellen van een zogenaamd Energieloket. Zijl: 'Het is voor consumenten onvoldoende duidelijk bij wie en hoe zij een klacht kunnen indienen als zij van mening zijn dat hun klacht niet goed is afgehandeld door de betrokken energieleverancier. Het Energieloket vormt het aanspreekpunt voor dit soort zaken.' DTe beoogt hiermee de transparantie te vergroten, een belangrijke voorwaarde voor het tot stand laten komen van marktwerking en concurrentie in de vrije energiemarkt.'

In 2004 heeft de NMa 4 keer rapport opgemaakt vanwege het vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet waarvan bij één zaak 379 ondernemingen betrokken waren, in 12 zaken boetes opgelegd (totaal EUR 78,7 miljoen), 16 ontheffingsverzoeken en 199 klachten behandeld en 71 fusie- of overnamezaken met een besluit afgerond. DTe nam 272 besluiten en adviseerde de Minister in 20 dossiers. DTe heeft 1 boete opgelegd.

De Vervoerkamer rondde 14 zaken af met een besluit. In 2004 had de Vervoerkamer alleen wettelijke bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet Personenvervoer 2000. Op 1 januari 2005 is de Spoorwegwet in werking getreden. Voor de luchtvaart en het loodswezen zijn nu wetsvoorstellen in voorbereiding.

 

Documenten

Jaarverslag NMa/DTe 2004 (PDF - 2.29 MB)