Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bijna 400 vrijwillige meldingen van bouwbedrijven bij de NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) ontving tot 1 mei jl. bijna 400 meldingen van bedrijven in de bouwsector die vrijwillig hun kartelgedragingen melden. Alle grote bouwondernemingen hebben zich gemeld, maar ook veel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf.

Op basis van dit materiaal zal de NMa zich een goed beeld kunnen vormen van wat zich in de sector heeft afgespeeld. In de komende weken inventariseert de NMa de grote hoeveelheid ingeleverde informatie.

Met name in de laatste week voor 1 mei heeft zich nog een groot aantal bouwondernemingen bij de NMa gemeld. De ontvangen meldingen hebben ten minste betrekking op de sectoren grond-, weg- en waterbouw (GWW), burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), de installatiesector en verschillende aan de bouw gerelateerde deelsectoren. Sommige ondernemingen zijn (via dochterondernemingen) actief in meerdere deelsectoren en hebben meerdere meldingen gedaan. Het aantal ondernemingen dat per melding wordt genoemd als betrokken bij kartelafspraken varieert van enkele ondernemingen tot tientallen.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken deed de oproep richting bouwbedrijven om voor 1 mei 2004 gedragingen die in strijd zijn met de Mededingingswet vrijwillig te melden bij de NMa. Directeur-generaal Kalbfleisch van de NMa riep de bouwsector hiertoe in januari jl. ook al op en herhaalde zijn oproep in april.

Meldingen en clementie
De NMa beschouwt deze vrijwillige meldingen van bouwbedrijven als verzoeken om clementie. De NMa onderzoekt of de meldingen die nu zijn ontvangen, voldoen aan de eisen die gelden voor clementieverzoeken.

De clementieregeling van de NMa houdt in dat bedrijven vrijwaring of verlaging van de boete ("clementie") kunnen krijgen als zij zelf informatie doorgeven aan de NMa over kartels waarbij zij betrokken zijn of zijn geweest. Voorwaarde is dat bedrijven zich vrijwillig melden bij het clementiebureau van de NMa en waardevolle informatie verstrekken. De boetevermindering is afhankelijk van het tijdstip van de melding, van het feit of de NMa al een onderzoek is gestart naar het kartel en van de mate waarin de informatie die het bedrijf verstrekt bewijs levert voor het bestaan van het kartel. De NMa deelt de boetevermindering in de loop van het onderzoek mee aan de betrokken ondernemingen.

Onderzoek
Op basis van de ontvangen meldingen zal de NMa nieuwe onderzoeken starten in de bouwsector. Ontvangen materiaal betrekt de NMa waar mogelijk tevens in reeds gestarte onderzoeken. Indien de NMa na onderzoek concludeert dat de Mededingingswet is overtreden, wordt rapport opgemaakt tegen alle bij het kartel betrokken ondernemingen. Bedrijven die bij een bewezen kartel zijn betrokken maar zich niet vrijwillig bij de NMa hebben gemeld, worden relatief zwaarder beboet dan de ondernemingen die een clementieverzoek hebben ingediend.

De NMa heeft sinds 2002 verschillende onderzoeken in de bouwsector gedaan. In 2003 legde de NMa in zes kartelzaken 26 boetes op aan bouwbedrijven. Daarnaast heeft de NMa verschillende kartelzaken in onderzoek. De schaal van het NMa-onderzoek in de bouw wordt nu vergroot. Na de inventarisatie van het materiaal zal de NMa inzicht geven in de termijn die nodig is om de verschillende onderzoeken die zullen volgen af te ronden.

Ook na 1 mei 2004 kan een onderneming een clementieverzoek indienen. Dit geldt uiteraard ook voor ondernemingen in andere sectoren dan de bouw.