Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa presenteert NMa Jaarbericht 2002 op nieuwe website

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) presenteert vandaag op haar vernieuwde website de voorlopige kerngegevens over 2002. In dit jaarbericht een overzicht van de activiteiten van de NMa in 2002.

Sancties
De NMa heeft in 2002 in zes zaken boetes voor bijna EUR 100 miljoen opgelegd. In december legde de NMa een boete op voor de kartelafspraak tussen de vijf mobiele telefonieoperators om tegelijkertijd de kortingen voor abonnementen met telefoon af te schaffen. De NMa legde in 2002 ook boetes op voor een systeem van uitsluiting en leveringsweigering in de diergeneesmiddelenhandel en voor een door Texaco gecoördineerde kortingsactie tegen de komst van een Tango-tankstation in Nijmegen. De bij deze overtredingen betrokken ondernemingen zijn in bezwaar gegaan tegen de boetes. Voor de telefonieoperators is de termijn van zes weken waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend nog niet verstreken. In het kader van het concentratietoezicht werd een boete opgelegd wegens het overtreden van voorschriften die waren verbonden aan de vergunning voor de fusie tot Essent in 1999. Aan enkele bouwondernemingen zijn boetes opgelegd vanwege de weigering op onderdelen mee te werken aan het onderzoek van de NMa.

DTe legde in 2002 een last onder dwangsom op aan elektriciteitsproducent E.on vanwege de weigering om opgevraagde gegevens over prijsstijgingen te leveren.

Rapporten
In negen gevallen legde de NMa de verdenking van de overtreding van het kartelverbod vast in een rapport, waarop een sanctieprocedure volgt. Vijf van deze vermoedens van overtredingen hebben betrekking op de bouwsector. De andere rapporten in 2002 hadden betrekking op mobiele telefonie en de schoonmaakbranche en de fietsenhandel (twee rapporten).

Naar verwachting maakt de NMa in 2003 ten minste tien rapporten op waarin het redelijke vermoeden wordt vastgelegd dat de wet is overtreden. Dit maakte de NMa eerder bekend in de NMa-agenda 2003. Een deel van de lopende onderzoeken heeft betrekking op de bouwsector.

Concentraties
In 2002 werden 77 concentraties (fusies, overnames en joint ventures) gemeld. Het aantal meldingen is aanzienlijk kleiner dan in 2001 (135). Op deze daling was van invloed dat de omzetgrens voor het verplicht melden bij de NMa in het najaar van 2001 is verhoogd. Daarnaast is er de mogelijke invloed van de economische situatie op het aantal fusies en overnames.

In het kader van het concentratietoezicht publiceerde de NMa eind 2002 haar Richtsnoeren Remedies. Deze richtsnoeren gaan over de inhoud, indiening en tenuitvoerlegging van beperkingen en voorwaarden bij concentraties. In de in december gepubliceerde notitie over concentraties in de energiesector gaf de NMa haar voorlopige inzichten die ze betrekt bij de beoordeling van toekomstige concentraties in de energiesector.

Vervoerkamer
Sinds 1 januari 2002 houdt de Vervoerkamer i.o. binnen de NMa toezicht op de gemeentelijke vervoerbedrijven in Nederland. De Vervoerkamer heeft in 2002 in dit kader acht zaken behandeld. Daarvan zijn er drie afgerond in de vorm van een rechtsoordeel. De overige zaken worden in het eerste kwartaal van 2003 afgerond.

DTe
Naast de reeds genoemde last onder dwangsom heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) in 2002 in totaal 375 besluiten genomen en 20 adviezen gegeven aan de Minister van Economische Zaken. Sinds begin 2002 kunnen consumenten die groene stroom willen afnemen zelf hun leverancier kiezen. Leveranciers die groene stroom willen leveren dienen te beschikken over een vergunning. In 2002 gaf DTe 28 vergunningen af voor leveranciers op de markt voor groene stroom. In totaal gaf DTe 39 vergunningen af voor de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers.

Om te controleren of energiebedrijven zich houden aan de wet- en regelgeving, houdt DTe toezicht. Hiertoe heeft DTe in 2002 onder meer verschillende audits uitgevoerd bij de beheerders van de elektriciteits- en gasnetten. De wet- en regelgeving verplichten een netbedrijf en het leveringsbedrijf die onderdeel uitmaken van hetzelfde concern, onafhankelijk van elkaar te opereren om de concurrentie op de markt voor levering van gas en elektriciteit te bevorderen. Een aantal audits was voor DTe aanleiding om een nader onderzoek in te stellen.

Bezwaar en beroep
In 2002 zijn 125 bezwaarschriften tegen DTe-besluiten behandeld. Daarvan werden er 53 (deels) gegrond verklaard. In 2002 handelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) 76 beroepen af tegen DTe-besluiten. Het CBb achtte tien beroepen gegrond, waaronder dat van N.V. Rendo (februari 2002) tegen de leveringstarieven elektriciteit voor het jaar 2002. Dit leidde tot een herziening van het systeem voor de efficiëntiekorting voor de leveringsbedrijven van elektriciteit. Deze efficiëntiekorting is voor alle bedrijven op 10 procent per jaar gesteld.

Het CBb deed een soortgelijke uitspraak over de methode van efficiëntiekortingen voor elektriciteitsnetbeheerders (november 2002). In deze uitspraak oordeelde de rechter dat de door DTe vastgestelde doelmatigheidsprikkel per netbeheerder in strijd is met de Elektriciteitswet 1998. Met deze prikkel beoogt DTe de netbedrijven, die van nature monopolist zijn in hun gebied, efficiënter te laten werken en de tarieven ieder jaar te verlagen. Na deze uitspraak van het CBb heeft DTe in 2002 geen tariefbesluiten voor het gebruik van de elektriciteitsnetten voor het jaar 2003 genomen. Dit betekent dat de netwerktarieven voor het jaar 2002 voorlopig ook voor het jaar 2003 gelden. Hiermee beoogt DTe rust te creëren in de markt en duidelijkheid te scheppen voor consumenten.

Van de 61 bezwaarschriften tegen besluiten in mededingingszaken was er in 2002 één deels gegrond. De NMa trok een in 2001 opgelegde boete aan Deutsche Post en Trans-o-flex wegens het verstrekken van onjuiste gegevens bij een fusie, in. De rechtbank Rotterdam rondde afgelopen jaar 18 beroepszaken tegen NMa-besluiten af. In 17 gevallen oordeelde de rechtbank dat het beroep ongegrond of niet-ontvankelijk was. Ook het beroep van de NOS in de zaak om de programmagegevens achtte de rechter ongegrond. De rechtbank bevestigde het standpunt van de NMa dat de NOS en HMG de programmagegevens tegen een redelijke vergoeding aan derden moeten leveren. De rechter oordeelde ten aanzien van HMG dat van een weigering om te leveren niet is gebleken. De zaak van HMG is terugverwezen naar de NMa.

Het CBb deed in 2002 twee uitspraken in hoger beroep in NMa-zaken. Beide keren werd de NMa in het gelijk gesteld en was het hoger beroep ongegrond. Eén van de uitspraken had betrekking op de voorwaarden die de NMa stelde bij de vergunning voor de fusie tussen PNEM-Mega en EDON tot Essent in 1999.

Budget en personeel
Het totale aan de NMa toegekende budget bedroeg in 2002 EUR 32 miljoen. In 2002 groeide de NMa, inclusief DTe, van 187 naar 312 medewerkers (formele formatie op basis van voltijd). Van de nieuwe personeelsleden komt ongeveer tweederde uit het bedrijfsleven. Het grootste deel van de groei heeft betrekking op de directie Concurrentietoezicht, het onderdeel van de NMa dat is belast met het onderzoek naar kartels en misbruik van economische machtsposities. Voor het onderzoek naar kartels in de bouwsector zijn ruim 30 mensen ingezet.

Cijfers 2002 (meer gegevens op de vernieuwde NMa-website)

9 rapporten vanwege het redelijke vermoeden dat de Mededingingswet is overtreden
6 zaken waarin boetes zijn opgelegd voor in totaal EUR 99.633.000
46 verzoeken om ontheffing van het kartelverbod afgerond
184 klachten over overtredingen van de Mededingingswet behandeld
77 meldingen van concentraties (fusies, overnames en joint ventures)
1 vergunning vereist voor een concentratie (niet aangevraagd)
17 methodebesluiten DTe
329 uitvoeringsbesluiten DTe
29 handhavingsbesluiten DTe
20 adviezen DTe aan Minister van Economische Zaken
3 rechtsoordelen Vervoerkamer

De in dit jaarbericht weergegeven cijfers zijn voorlopig. Door administratieve processen kunnen de definitieve cijfers enigszins afwijken. De NMa brengt elk jaar een jaarverslag uit. Het jaarverslag over 2002 zal in mei 2003 worden gepresenteerd. Het jaarverslag kan dan worden opgevraagd via de website van de NMa (www.acm.nl).