Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa ontevreden over invoering bergingsregeling gestrande auto's

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is van plan de ontheffing voor de bergingsregeling voor gestrande auto's te beperken tot snelwegen en tot provinciale en gemeentelijke wegen die een belangrijke doorstroomfunctie vervullen voor het verkeer. De ontheffing geldt momenteel voor alle wegen in Nederland.

De ontheffing is in maart 1999 verleend aan de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) om het bergen van gestrande auto's efficiënt te laten verlopen op zowel de rijkswegen (hoofdwegennet) als de provinciale en gemeentelijke wegen (het onderliggende wegennet). Omdat in 1999 de bergingsregeling slechts op het hoofdwegennet was ingevoerd, heeft de NMa bij het verlenen van de ontheffing uitdrukkelijk bepaald dat SIMN de invoering van de bergingsregeling op het onderliggende wegennet nog diende te regelen met de wegbeheerders (provincies en gemeenten) en dat SIMN de NMa daarover voor augustus 2002 moest rapporteren. Uit de rapportage van de SIMN blijkt dat slechts voor vijf verbindingswegen tussen de A12 en de A44 dergelijke regelingen definitief zijn getroffen. Voor het overgrote deel van het onderliggende wegennet is de bergingsregeling ook na drie en een half jaar nog steeds niet ingevoerd. Daarom heeft de NMa aangekondigd de ontheffing per 1 juli 2003 te beperken tot die wegen waarop de bergingsregeling daadwerkelijk is ingevoerd. Deze datum is gekozen om de bergers en de SIMN voldoende gelegenheid te geven hun contracten zonodig aan te passen. SIMN krijgt nu eerst de gelegenheid haar zienswijze te geven op het voornemen, voordat de NMa een definitief besluit neemt.

De bergingsregeling (officieel: Bergingsregeling Incident Management) houdt de samenwerking in van acht alarmcentrales. Deze centrales zijn verenigd in de SIMN die Nederland in rayons heeft verdeeld en een centraal meldpunt beheert. De stichting contracteert per rayon een berger via een openbare aanbesteding die om de drie jaar plaatsvindt. Het stranden van auto's wordt gemeld bij het centrale meldpunt, dat de voor het betreffende rayon gecontracteerde berger direct inschakelt. De NMa heeft de bergingsregeling in 1999 toegestaan omdat - mits daadwerkelijk ingevoerd - gestrande auto's hierdoor op efficiënte en snelle wijze van de rijbaan worden verwijderd. Dit vergroot de verkeersveiligheid en gaat filevorming tegen. De ontheffing is verleend voor vijf jaar, dus tot eind maart 2004.

De NMa heeft de consequenties van een beperking van de ontheffing met Rijkswaterstaat besproken. Eén van de conclusies is dat partijen gestimuleerd worden om de bergingsregeling alsnog versneld in te voeren op doorstroomwegen van het onderliggende wegennet, hetgeen door Rijkswaterstaat wordt gewenst.